Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 22
 • Pozycja
  Zróżnicowanie rynku pracy województwa zachodniopomorskiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Radlińska, Kamila
  Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim jest pod wieloma względami specyficzny, a o specyfice tego regionu decyduje układ lokalny województwa. Brak aglomeracji, dużych miast spowodował problem braku ośrodków wzrostu w województwie. Przeważająca większość gmin w województwie zachodniopomorskim to gminy wiejskie, o popegeerowskim charakterze. Dodatkowo transformacja ustrojowa lat 90. XX w. spowodowała na tych obszarach szybki wzrost bezrobocia i spadek poziomu aktywności zawodowej ludności. Przeprowadzona analiza wskazuje jednak, że proces zróżnicowania jest trwały, lecz nie nieodwracalny, a w badaniu pojawiły się gminy, które odwróciły tę tendencję.
 • Pozycja
  Percepcja absolwentów w badaniach „Pracodawcy Podkarpacia”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Dygoń, Marcin
  Osoby młode do 34. roku życia, w tym także absolwenci, napotykają znaczne problemy na rynku pracy. Przejście z edukacji do pracy niejednokrotnie wiąże się ze żmudnym i długotrwałym poszukiwaniem pracy oraz doświadczeniem bezrobocia. Osoby w wieku 18–34 lat stanowią ponad 50% wszystkich zarejestrowanych w województwie podkarpackim osób bezrobotnych. Identyfikacja wymagań i oczekiwań pracodawców wobec młodych osób wchodzących na rynek pracy staje się zatem kluczowym zagadnieniem związanym z analizą trudnej sytuacji absolwentów na rynku pracy. Stąd w realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie badaniu pn. „Pracodawcy Podkarpacia” sformułowano problem badawczy dotyczący rozpoznania opinii pracodawców o absolwentach różnych typów szkół zatrudnianych przez pracodawców publicznych i prywatnych. 86% pracodawców objętych badaniem nie jest zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta, bez względu na to, jaki jest jego poziom wykształcenia. Z drugiej strony oczekiwania pracodawców wobec pracowników związane są przede wszystkim z posiadaniem przez nich doświadczenia zawodowego oraz wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych na stanowisku pracy. 30% pracodawców, którzy przyjęli w 2011 roku do pracy absolwentów różnego typu szkół, pozytywnie oceniało wiedzę teoretyczną zatrudnionych. Niemal równie często wybierano jako cechę pozytywną gotowość do podnoszenia kwalifikacji (28%), nieco rzadziej wskazywano, że przyjęte do pracy osoby mają odpowiednie wykształcenie (21%). Wśród cech najczęściej wybieranych pojawiają się również: kreatywność i pomysłowość (16%) oraz znajomość obsługi komputera (15%). Odpowiednie wykształcenie oraz wiedza teoretyczna również należały do najczęściej wybieranych pozytywnych cech absolwentów podczas drugiej fali badania przeprowadzonej w 2012 roku.
 • Pozycja
  Czynniki ekonomiczne determinujące rynek pracy województwa zachodniopomorskiego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Dylkiewicz, Renata Beata
  Celem artykułu jest przedstawienie istoty rynku pracy oraz analiza czynników ekonomicznych, które go determinują. Rynek pracy jest jednym z czynników produkcji analizowanych w ekonomii. Obok niego funkcjonują: rynek dóbr i usług, rynek kapitału i rynek pieniądza. Każdy z nich rządzi się odmiennymi prawami i na każdy z nich oddziałują inne czynniki. Polska w ciągu ostatnich 20 lat przeszła istotne przeobrażenia. Efektem są istotne zmiany na polskim rynku pracy, w tym także na rynku pracy regionu zachodniopomorskiego. Transformacja spowodowała, że w Polsce wykształcił się prawdziwy, rządzący się prawami popytu i podaży rynek pracy. Zniknęły sztucznie występujące w okresie gospodarki centralnie sterowanej niedobory siły roboczej, a pojawiła się nadwyżka podaży pracy, która była przyczyną powiększającej się stopy bezrobocia. Ukazanie czynników determinujących rynek pracy poprzez przeobrażenia na przestrzeni 10 i kolejnych lat jest niezbędne w ocenie tego rynku.
 • Pozycja
  Innowacje a rynek pracy na podstawie wyników badania „Pracodawcy Podkarpacia 2012”
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Chrząstek, Robert
  Głównym celem powstania artykułu była prezentacja zagadnienia innowacji zawartej w badaniu „Pracodawcy Podkarpacia”. W pierwszej części tekstu przedstawiona została koncepcja innowacji oraz dyskurs o wpływie pewnych czynników na powstawanie innowacji. Zaprezentowana została także analiza związku pomiędzy innowacjami a rynkiem pracy. Druga część tekstu prezentuje dane pochodzące z badania „Pracodawcy Podkarpacia 2012”, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji, jako czynnika związanego z kształtowaniem regionalnego rynku pracy. Autor opierając się na wynikach badania zrealizowanych wśród pracodawców Podkarpacia podjął próbę określenia związków pewnych czynników z aktywnością innowacyjną. W części tej autor podejmuje próbę udowodnienia wpływu innowacji na zwiększanie miejsc pracy w regionie.
 • Pozycja
  Człowiek i jego praca
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Gitling, Maciej
  Ekonomiczne funkcjonowanie rynku opiera się na rywalizacji wielu jednostek o dostęp do rynku pracy. Praca sama w sobie jest wartością o którą wielu ludzi zabiega. Zjawiska związane z transformacją społeczną w Polsce sprzyjały pojawieniu się w społeczeństwie aspiracji do poziomu i tempa wzrostu charakterystycznego dla nowoczesnych, konkurencyjnych gospodarek, ale również ujawniła się konieczność adaptacji pracobiorców do nowych właściwości popytu na pracę. XXI wiek to szybki postęp technologiczny, który ma bezpośredni wpływ na wytwarzane wyroby i usługi, przekształceniom ulega także forma i sposób wykonania pracy. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści nowych zawodów. Dlatego dużego znaczenia u pracowników nabierają takie wartości jak: kwalifikacje, kompetencje, mobilność, otwartość na zmiany, elastyczność i chęć dostosowywania się do nowych warunków oferowanej pracy. Społeczeństwo informacyjne kreśli nowe obszary i dziedziny gospodarki, w których uwidacznia się zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalności. Z rynku pracy wypierani są pracownicy o niskich kwalifikacjach oraz osoby, które nie chcą podnosić swych kompetencji zawodowych.