Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej jako menedżer na rynku pracy – opinie lokalnych pracodawców

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Granosik, Beata
Nadolna, Emilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja opinii pracodawców regionu koszalińskiego na temat wizerunku absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich. W artykule omówione zostały ogólne zagadnienia dotyczące współczesnego menedżera oraz dokonana została prezentacja sylwetki absolwenta WNE. Na podstawie przeprowadzonego sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankiety i wywiadu bezpośredniego dokonano analizy wizerunku absolwentów WNE w opinii lokalnych pracodawców.
The aim is to present the views of employers Koszalin region on the image of graduates of the Faculty of Economics of Technical University, working on fixed-nowiskach management. This article discusses general issues of the modern manager and the presentation was made WNE graduate profile. On the basis of a diagnostic survey using a questionnaire and ankiety direct interview, carried out an analysis of the image of graduates WNE in the opinion of local employers.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 98–108