Ekonomia społeczna i jej wrogowie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Solecki, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje genezę i główne cechy polskiego modelu ekonomii społecznej. W artykule została ukazana istota przedsiębiorczości społecznej bazującej na doświadczeniach i potencjale rodzimego trzeciego sektora oraz dominującej praktyce wiążącej się z finansowaniem podmiotów ekonomii społecznej ze środków publicznych. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw społecznych w Polsce wymusza tworzenie dostosowanego do polskich realiów systemu wspierania tej formy działalności gospodarczej. Powstanie takiego systemu może uruchomić proces odblokowywania tkwiących w społeczeństwie polskim zasobów i uśpionych w nim kapitałów. Koncepcje ekonomii społecznej sprawdzają się w realiach światowego kryzysu gospodarczego lepiej niż inne. W sytuacji przeciwdziałania jego skutkom, upowszechnianie form działalności gospodarczej opierających się na koncepcjach ekonomicznych uwzględniających cele społeczne zyskało ogromnie na znaczeniu. W krótkim czasie stały się one istotnymi propozycjami branymi pod uwagę w debacie mającej na celu poszukiwanie rozwiązań uzdrawiających rodzimą gospodarkę. Przedstawione w artykule doświadczenia tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej pokazują, możliwości i szanse jego rozwoju, ale również tkwiące w nim zagrożenia.
The article presents the origins and the main features of the Polish model of social economy. It discusses the essence of social entrepreneurism drawing on the experiences and the potential of the third sector in Poland and employing the widespread practice where financing for social economy entities is provided from public funds. The dynamic growth of social enterprises in Poland prompts the development of a support system designed for economic operations of this type and adjusted to the Polish realities. Properly established, such system may instigate the release of resources and assets inherent to and dormant in Polish people. Concepts of social economy prove to be more effective than other approaches in the realities of the global economy crisis. In the circumstances where its effects need to be neutralized, promotion of operations based on the concepts of economy taking into account society-oriented goals has become increasingly important. In a short time these solutions have gained recognition in the debate aimed at finding options for healing the domestic economy. Presented in this article, the experiences of developing Polish model of social economy illustrate the chances and opportunities for its growth as well as risks contained within it.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 179–187