Znaczenie offshoringu oraz jego wpływ na spadek bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Pisulewski, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zdefiniowano pojęcie „centra usług offshore” oraz zaprezentowano offshoring jako element „nowej gospodarki”. Ponadto określono związek pomiędzy offshoringiem jako elementem „nowej gospodarki” a jego wpływem na spadek bezrobocia w grupie wiekowej 15–34 lat w Polsce. W badaniach stwierdzono wzrastający udział zatrudnionych w centrach usług offshore w ogólnej liczbie zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług. Najwyższy udział zatrudnionych w centrach usług offshore odnotowano w Krakowie, a największy przyrost zatrudnienia w centrach usług offshore na przestrzeni lat 2008–2010 we Wrocławiu. Nie stwierdzono silnej korelacji pomiędzy udziałem zatrudnionych w centrach usług offshore w ogólnej liczbie zatrudnionych w sektorze nowoczesnych usług biznesowych, a udziałem bezrobotnych w grupie wiekowej 15–34 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych. Związek ten nasilił się w 2010 roku w porównaniu do 2008 roku. Wskazuje to, że centra usług offshore zyskują na znaczeniu jako pracodawcy dla młodych ludzi.
The aim of the article was to define the term “offshore service centers” and present the phenomenon of offshoring as a element of “new economy”. Moreover, the relation between offshoring as a element of the “new economy” and its impact on decrease of unemployment among people aged 15 to 34 in Poland, has been defined. In the research, the increasing share of the employed in offshore service centers as to the total number of the employed in modern business service sector has been shown. Further, the highest number of the employed in offshore service centers was noted in Kraków, and the greatest growth of employment in offshore service centers (between 2008 and 2010) took place in Wrocław. There was not a significant correlation between the share of the employed in offshore service centers and the share of the unemployed (aged 15 – 34) in the total number of unemployed people. The correlation was stronger in 2010 than in 2008. The above shows the increasing role of the offshore service centers as the employer of young people in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 149–160