Człowiek i jego praca

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Gitling, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Ekonomiczne funkcjonowanie rynku opiera się na rywalizacji wielu jednostek o dostęp do rynku pracy. Praca sama w sobie jest wartością o którą wielu ludzi zabiega. Zjawiska związane z transformacją społeczną w Polsce sprzyjały pojawieniu się w społeczeństwie aspiracji do poziomu i tempa wzrostu charakterystycznego dla nowoczesnych, konkurencyjnych gospodarek, ale również ujawniła się konieczność adaptacji pracobiorców do nowych właściwości popytu na pracę. XXI wiek to szybki postęp technologiczny, który ma bezpośredni wpływ na wytwarzane wyroby i usługi, przekształceniom ulega także forma i sposób wykonania pracy. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści nowych zawodów. Dlatego dużego znaczenia u pracowników nabierają takie wartości jak: kwalifikacje, kompetencje, mobilność, otwartość na zmiany, elastyczność i chęć dostosowywania się do nowych warunków oferowanej pracy. Społeczeństwo informacyjne kreśli nowe obszary i dziedziny gospodarki, w których uwidacznia się zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalności. Z rynku pracy wypierani są pracownicy o niskich kwalifikacjach oraz osoby, które nie chcą podnosić swych kompetencji zawodowych.
Economic functioning of the market is based on the competition of many individuals. The work itself is one of the most important values in a human’s life. Phenomena related to social transformation in Poland encouraged the emergence of a society's aspirations to the level and rate of growth characteristic of modern, competitive economies, but also revealed the need to adapt to new employees of demand for labor. The twenty-first century has had rapid technological progress, which has a direct impact on manufactured goods and services, and is also a kind of form of transformation. On the labor market, new professionals look for specialists from new jobs, therefore it is very important if they hold values such as qualifications, competence, mobility, flexibility and willingness to adapt to the new conditions of work offered. Information from Society outlines new areas and sectors of the economy, which is reflected in the demand for new professions and specialties. Workers who hold very low-skilled qualifications are excluded from market as well those workers who don’t want to build up their work competences.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 211–221