Innowacje a rynek pracy na podstawie wyników badania „Pracodawcy Podkarpacia 2012”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Chrząstek, Robert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem powstania artykułu była prezentacja zagadnienia innowacji zawartej w badaniu „Pracodawcy Podkarpacia”. W pierwszej części tekstu przedstawiona została koncepcja innowacji oraz dyskurs o wpływie pewnych czynników na powstawanie innowacji. Zaprezentowana została także analiza związku pomiędzy innowacjami a rynkiem pracy. Druga część tekstu prezentuje dane pochodzące z badania „Pracodawcy Podkarpacia 2012”, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji, jako czynnika związanego z kształtowaniem regionalnego rynku pracy. Autor opierając się na wynikach badania zrealizowanych wśród pracodawców Podkarpacia podjął próbę określenia związków pewnych czynników z aktywnością innowacyjną. W części tej autor podejmuje próbę udowodnienia wpływu innowacji na zwiększanie miejsc pracy w regionie.
The main aim of this article is to present problem of innovatons in research of „Employers of Podkarpackie”. The first part describes the concept of innovation and discusses an influace of some factors on the creation of innowations. There be analyzed relations between innovation and labour market. The second part presents data decandant from research of „Employers of Podkarpackie Voivodeship 2012” with particular emphasis on the role of innvations as an factor affecting the shape of ragional labour market. The autor relaying on the results of research carried out among employers of Podkarpacki Region has attempted to identify some factors which are conected with innovation activites. In this part the author try to prove that innovations are job creation factor in the Region.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 222–238