Organizacje pozarządowe jako pracodawcy. Przestrzenne zróżnicowanie pozarządowego rynku pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Pieniążek, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W Polsce działa 75 tys. organizacji pozarządowych, z tego 4,6 tys. (6,2%) w województwie podkarpackim. Sektor pozarządowy należy więc również postrzegać jako część rynku pracy. Organizacje pozarządowe są miejscem, gdzie wiele osób spełnia się nie tylko w roli działaczy społecznych, ale także zawodowo, kiedy praca w tych organizacjach stanowi ich główne źródło utrzymania. Wysoko wykwalifikowana kadra sprzyja ich efektywności, umożliwiając dostosowanie się do zmiennych warunków funkcjonowania trzeciego sektora. Sektor pozarządowy w Polsce, jak i w województwie podkarpackim ma jednak w dalszym ciągu marginalny udział w kreowaniu rynku pracy. Jedynie 14% organizacji pozarządowych zatrudnia pracowników (w woj. podkarpackim 10% organizacji). W 2010 r. zatrudnienie w sektorze pozarządowym znalazło 85,4 tys. osób (8 tys. w woj. podkarpackim). W trzecim sektorze stworzono blisko 72 tys. etatów (3 tys. w woj. podkarpackim), podczas gdy pod koniec minionej dekady zatrudnienie w sektorze pozarządowym w państwach UE wynosiło 9 mln osób (Niemcy – ponad 1,8 mln, Wielka Brytania – ponad 1,6 mln, Francja – 1,2 mln).
In Poland there are 75 thousand active non-governmental organizations, of which 4.6 thousand operate within the Podkarpackie province (that represents 6.2% of the total). Therefore, the non-governmental sector must also be seen as a part of the labor market. Non-governmental organizations are a right place both for social activists and those to whom work in such organizations is a major source of income. Highly qualified staff makes it possible to adapt to the changing conditions of the sector functioning. The non-governmental sector in Poland as well as in the Subcarpathian voivodeship, however, performs a marginal part in the creation of the labor market. Merely 14% of the non-governmental organizations employ workers (in Podkarpackie 10%). In 2010, 85.4 thousand people were employed in the non-governmental sector (8 thousand in Podkarpackie). Thus, the third sector created almost 72 thousand working places (3 thousand in Podkarpackie), while at the end of the decade, the employment in the non-governmental sector in the EU countries amounted to 9 million people (Germany – over 1.8 million, United Kingdom – over 1.6 million, France – 1.2 million).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 169–178