Sytuacja absolwentów szkół wyższych na rynku pracy w opiniach pracodawców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Halik, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule przeanalizowano wypowiedzi uczestników dyskusji panelowej przeprowadzonej w ramach I Podkarpackiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pn. Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym przeprowadzonej w dniach 18–19 października 2012 r. Dyskusja panelowa ekspertów stanowiła podsumowanie głównych problemów poruszanych w trakcie Konferencji. Uczestnicy panelu dążyli przede wszystkim do sprecyzowania oczekiwań pracodawców względem kompetencji jakie powinni posiadać absolwenci szkół wyższych (określenia profilu absolwenta poszukiwanego na rynku pracy). Podczas panelu omawiano także problemy związane ze współpracą między pracodawcami a szkołami wyższymi, której efektem powinno być dostarczanie studentom wiedzy i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy. Uwaga uczestników dyskusji koncentrowała się ponadto na strategiach, jakie przyjmują przedsiębiorcy, którzy zatrudniają pracowników w dobie kryzysu. Analiza odpowiedzi udzielonych przez uczestników dyskusji panelowej – przedstawicieli biznesu, środowisk naukowych i akademickich oraz organizacji pozarządowych – pozwala na jakościowe pogłębienie wyników dostępnych badań ilościowych, mających na celu opis i wyjaśnienie sytuacji absolwentów szkół wyższych wkraczających aktualnie na rynek pracy.
The article presents the analysis of the statements made by the participants of the panel discussion held within 1st Podkarpacie Interdisciplinary Academic Conference entitled ‘Transformations on the labour market in local, regional and global context.’ which took place from 18–19th October 2012. The experts’ panel discussion summarized the main issues raised during the conference. The participants of the panel were aiming, above all, at determining the employers’ expectations as for the competences of university graduates (specifying the profile of a graduate desired on the labour market). Additionally, the panel discussions dealt with the question of cooperation between employers and universities, which as a result should provide students with knowledge and skills corresponding to the labour market demands. The participants concentrated also on describing employers’ strategies for hiring new people during the crisis. The analysis of the statements made by the participants of the panel discussion – being the representatives of business, academic and NGOs circles, allows enriching the results of existing quantitative research describing and explaining the situation of graduates entering labour market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 69–97