Funkcjonowanie młodych polskich migrantów na polskim i imigranckim rynku pracy. Postakcesyjni emigranci powrotni jako grupa zagrożona bezrobociem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kozielska, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Gwarancja dostępności europejskich rynków pracy stanowiła bardzo ważny element polskiej polityki zagranicznej podczas negocjacji warunków, pod którymi Polska stać się miała członkiem Unii Europejskiej. W momencie polskiej akcesji Polacy jako obywatele Zjednoczonej Europy zyskali prawo do podejmowania legalnej pracy w innych państwach członkowskich. Z szansy tej skorzystała polska młodzież – „emigranci trzeciej generacji” – skuszona lepszymi zarobkami i perspektywami na przyszłość. Zaproponowany tekst jest próbą uchwycenia migracyjnej rzeczywistości w kontekście pracy, zysków i strat z niej wynikających. To także próba odpowiedzi na nurtujące badaczy pytanie – czy emigracja zarobkowa jest czasem, który służy budowaniu zawodowej przyszłości, gromadzeniu doświadczeń i potencjału zawodowego oraz budowaniu świadomej, spójnej zawodowej biografii, czy tylko epizodem zarobkowym nie wnoszącym nic w zawodową biografię młodego człowieka? To tekst traktujący o problemach reemigrantów na polskim rynku pracy.
Guarantee the availability of European labour markets represented a very important element of the Polish foreign policy during the negotiations of the conditions under which The Poland had become a member of the European Union. At the time of Polish accession, Poles as citizens of UE they have earned the right to undertake legal work in other Member States . The chance of this has benefited Poland Youth – “third generation emigrants” – tempted by better earnings and prospects for the future. The proposed text is an attempt to capture reality in the context of labour migration, the gains and losses resulting. It also attempt to answer to researchers questions (building professional of the future, the collection of experiences and professional potential, building an informed, coherent professional biography) This text deals with the problems of returnees on the Polish labour market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 128–139