Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Górski, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł oparty jest na badaniach własnych autora przeprowadzonych w 2010 roku, poświęconych poznaniu motywacji podjęcia studiów wyższych oraz aspiracji zawodowych przez studentów socjologii i zarządzania AGH. Badania przeprowadzono przy pomocy ankiety audytoryjnej. Wyniki badań wskazują na pewne podobieństwa i różnice. Podobieństwa dotyczą motywacji studiowania, pragnienia rozwoju osobistego, uzyskania kompetencji zawodowych pozwalających na uzyskanie satysfakcjonującej pracy. Różnice dotyczą aspiracji zawodowych. Większe znaczenie przypisywane jest rozwojowi zawodowemu przez socjologów i poczuciu bezpieczeństwa przez studentów zarządzania oraz oceny roli uczelni w kształtowaniu kompetencji technicznych (niższe oceny studentów socjologii). W konsekwencji uwidocznił się niższy poziom satysfakcji z wyboru uczelni i kierunku studiów deklarowany przez studentów socjologii.
The article based on original author`s survey research on motivation for studying and professional aspiration of sociology and management graduates of AGH University of Science and Technology conducted in 2010. The results show some similarities and differences. Similarities pertain the motivation for studying, need of personal development and attainment of professional competencies. Differences relate to professional aspiration. Opportunities for personal development are more important for sociology graduates, whereas job security is more important for management graduates. They also appreciate the role of university in the development of technical competencies. As a result they are more satisfied with their choice of field of study.
Opis
Badania wykonano w ramach badań statutowych „Edukacja menedżerska w Polsce i jej przeobrażenia w kontekście zmian gospodarczych i społecznych” nr 11/11.200.255.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 31–42