Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 30
 • Pozycja
  O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Bal-Woźniak, Teresa
  W artykule dowodzi się, że szybki i łatwy dostęp do różnorodnych zasobów innowacyjnych jest wyzwaniem konkurencji nowego typu. Sprostanie jej wymaga m.in. upowszechniania zachowań innowacyjnych. Dla osiągnięcia tego celu postuluje się podmiotowe podejście do innowacyjności i wykorzystanie wielopoziomowego zarządzania. Uzyskanie pożądanych efektów tego zarządzania jest związane z doskonaleniem mechanizmów oraz form koordynacji współpracy. W artykule zaprezentowano przykładowe źródła wzorców koordynacji współpracy dla zarządzania innowacyjnością przydatne do wykorzystywania w przestrzeni międzyorganizacyjnej.
 • Pozycja
  Neoliberalizm i keynesizm w polityce gospodarczej: lekcje z kryzysu
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Klimczak, Łukasz
  Od kilku dziesięcioleci jesteśmy świadkami debaty pomiędzy zwolennikami różnych odmian keynesizmu i neoliberalizmu, która za sprawą obecnego kryzysu finansowego i zadłużeniowego wkroczyła w nowy etap. W niniejszej pracy postawiono tezę, że te dwie konkurencyjne szkoły ekonomiczne są w coraz większym stopniu traktowane jako instrumenty do realizacji celów poszczególnych grup interesów, obejmujących środowiska nauki, gospodarki, polityki i mediów. Dzieje się to poprzez wprzęgnięcie doktryn z dziedziny ekonomii (a także innych, np. ekologii czy bezpieczeństwa) do uzasadniania słuszności prowadzonej polityki gospodarczej. W pracy zaprezentowano krytykę neoliberalizmu, jaka nastąpiła po wybuchu obecnego kryzysu gospodarczego. Jej następstwem była częściowa rehabilitacja keynesizmu, przejawiająca się szczególnie w zwiększeniu roli państwa w gospodarce. Ten zwrot w polityce gospodarczej przyczynił się w znacznej mierze do kryzysu zadłużeniowego, z którym boryka się obecnie wiele krajów Europy. Następnie podjęto próbę scharakteryzowania układu tworzących się od lat 70. XX wieku grup interesów i efektów ich działania w gospodarkach państw rozwiniętych. Pracę kończy uogólnienie przedstawionych wcześniej spostrzeżeń w tezę o wykorzystywaniu szkół ekonomicznych do uzasadniania polityki gospodarczej oraz przedstawienie wybranych koncepcji rozwoju zrównoważonego, jako odpowiedzi na kryzys.
 • Pozycja
  Wybór efektywnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małych i średnich przedsiębiorców
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Podstawka, Marian; Deresz, Agnieszka
  Jednym z problemów, z jakim muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa należące do grupy małych i średnich, jest wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorcy rozpoczynający, czy też kontynuujący jej prowadzenie mają do wyboru: opodatkowanie na zasadach ogólnych zarówno według progresywnej skali podatkowej, jak i według stawki liniowej 19% oraz opodatkowanie w formach zryczałtowanych według ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej. Każda z wymienionych metod opodatkowania ma swoje zalety i wady. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, jej rozmiaru oraz poziomu uzyskiwanych przychodów, jak też poziomu ponoszonych kosztów ich uzyskania, przedsiębiorca powinien wybrać rozwiązanie najbardziej efektywne. Celem tego opracowania jest usystematyzowanie małych i średnich przedsiębiorców pod względem osiąganych wyników ekonomicznych, dla których korzystne jest stosowanie poszczególnych form opodatkowania. W tym celu posłużono się: po pierwsze analizą efektywności opodatkowania według ryczałtu ewidencjonowanego oraz według zasad ogólnych według stawki liniowej 19%, po drugie analizą efektywności opodatkowania według zasad ogólnych i stawki liniowej 19% oraz według progresywnej skali podatkowej.
 • Pozycja
  Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji?
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Brodzka, Alicja
  Celem artykułu jest prezentacja roli międzynarodowych korporacji stosujących praktyki agresywnego planowania podatkowego w międzynarodowych przepływach finansowych. Szczególnie w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego skala „kapitału ucieczkowego”, wypływającego z krajów rozwiniętych w kierunku terytoriów o niższych obciążeniach podatkowych, może budzić obawy o finansową stabilność poszczególnych państw. Artykuł analizuje wpływ agresywnego planowania podatkowego na systemy podatkowe krajów rozwiniętych. Prezentuje inicjatywy państw rozwiniętych, zmierzające do zabezpieczenia narodowych systemów podatkowych przed nadmierną utratą wpływów na skutek praktyk „optymalizacyjnych”, szeroko stosowanych przez transnarodowe podmioty. Działania zapobiegawcze przyjęły dwutorowy przebieg – zarówno w obrębie narodowych systemów prawnych, jak i na gruncie ponadnarodowym.
 • Pozycja
  Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Gemzik-Salwach, Agata
  Kryzys finansów publicznych spowodował nieodwracalne zmiany w wielu krajach w Europie. Znalazł on swoje odzwierciedlenie praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz w sferze społecznej i politycznej. Szczególnie duży wpływ na sytuację makroekonomiczną w kraju mają powiązania występujące pomiędzy sektorami bankowym i finansów publicznych. W artykule opisane zostały problemy sektora bankowego na tle kryzysu finansów publicznych. Celem opracowania było wskazanie kanałów, poprzez które kryzys finansów publicznych przekłada się na sytuację w sektorze bankowym. W pierwszej części analizie poddane zostały zależności występujące pomiędzy sektorem publicznym i bankowym oraz stanem gospodarki. Dalsze części artykułu przedstawiają wpływ kryzysu finansów publicznych na sytuację banków w Europie oraz w Polsce. Przeprowadzone analizy wykazały, że wpływ kryzysu finansów publicznych na sektor bankowy jest szczególnie mocno widoczny w krajach Unii Europejskiej, a w znacznie mniejszym stopniu na rynku polskim. Niemniej jednak i tu istnieją zależności, które powodują przenoszenie na polski rynek bankowy problemów, z którymi borykają się inne kraje Unii Europejskiej.