Model matematyczny relacji zachodzących pomiędzy wzrostem gospodarczym a polityką zagraniczną na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Krupa, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi formę oryginalnego podejścia badającego problematykę relacji zachodzących pomiędzy zjawiskami ekonomicznymi a zjawiskami politycznymi. Celem szerszym artykułu jest unifikacja teorii stosunków międzynarodowych na płaszczyźnie ekonomicznej. Cel ogólny jest realizowany w oparciu o cele szczegółowe, jednym z tych celów – czego dotyczy artykuł – jest przeprowadzenie procesu badawczego analizującego relacje zachodzące pomiędzy aktywnością militarną USA a poziomem osiąganego przez to państwo wzrostu gospodarczego (w szerszym aspekcie – całego cyklu koniunkturalnego gospodarki USA). Metodologia badawcza stosowana w całym procesie badawczym jest analogicznie tożsama metodologii stosowanej na gruncie ścisłej ekonomii. Tym samym istota procesu badawczego realizowana jest w oparciu o idee pozytywistyczne, behawioralne i scjentyczne filozofii nauk. Ujmując bardziej ściśle: w procesie badawczym wykorzystywane są w sposób abstrakcyjny elementy matematyki deterministycznej (dedukcyjnej), jak również określona jest przestrzeń do zastosowania matematyki stochastycznej (indukcyjnej). Aczkolwiek, w pewnym zakresie, uwidacznia się wada neopozytywistycznej filozofii nauk (zbyt mała ilość nadmiernie ogólnej wiedzy) i z tego względu poszczególne elementy w sposób subtelny uzupełnione zostały aspektami apriorycznymi fenomenologicznego podejścia do kwestii poznania. Wnioski płynące z przeprowadzonego procesu badawczego są obfite, w wielkim skrócie stwierdzić można wysoki poziom korelacji zmiennych procesów ekonomicznych ze zmiennymi procesów polityki.
Article is a form of the original approach, examining the issue of relations between economic phenomena and political phenomena. The purpose of this article is to unify the broader theory of international relations at the economic level. The overall aim is realized on the basis of objectives, one of the goals of what the article is to carry out the research process, analyzing the relationships between the U.S. military activity and the level of economic growth achieved, or in a broader aspect of the business cycle, the economy of the state. Research methodology used throughout the research process is the same as the methodology used similarly on the basic strict economy. Thus, the essence of the research process is carried out based on the ideas of positivist, behavior sciences and philosophy scientists. Put more precisely, the research process used in the abstract elements of deterministic mathematics (deductive) and is determined to used the space of stochastic mathematic (induction). However, to same extent reflected the neo-positivist philosophy of since defect (to little and to general knowledge), and therefore the individual elements are complemented by a subtle aspect of a priori phenomenological approach to knowledge. Conclusions of a researches process are plentiful, in a nutshell, you can find a high level of correlation variables of economics process of policy process variables.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 323–347