Koncepcja i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Dziemianowicz, Ryta
Wyszkowski, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zasady i narzędzia transparentnej polityki fiskalnej zostały przygotowane przez MFW po to, by zapewnić poszczególnym państwom makroekonomiczną stabilizację, długookresowy wzrost gospodarczy oraz ogólną fiskalną poprawność. Wynikało to z potrzeby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom w polityce budżetowej gospodarek końca lat 90. Jej realizacja jest uwarunkowana wieloma ograniczeniami ekonomicznymi, prawnymi i społecznymi. Wzrost transparentności polityki fiskalnej powinien zapewnić większą odpowiedzialność za decyzje polityczne, przede wszystkim poprzez większy dostęp społeczeństwa do informacji o tych działaniach. Obecna sytuacja kryzysowa w krajach Unii Europejskiej uwidoczniła jednak, że niezależnie od przyjętych ograniczeń, wpływ na kształt polityki fiskalnej mają poszczególne rządy oraz ich postępowanie w zakresie wydatków i zadłużenia. Brak determinacji rządzących do ograniczenia permanentnej skłonności do deficytów będzie prowadziło do dalszego zadłużania, niezależnie od narzuconych ograniczeń w ramach polityki fiskalnej.
Principles and tools of the transparent fiscal policy were presented by the IMF as a precondition for macroeconomic stabilization, the long-term economic growth and the general fiscal rectitude. IMF had observed the need of the counteraction for tendencies in the end of 90s budgetary policy. Implementation of fiscal transparency should lead governments to higher motivated political decisions, controlled by the society greater access to information about government action. Current budgetary crisis in the European Union countries showed that fiscal policy is realized by each government, irrespective of the adopted restrictions on the state or another level. That is why, without limiting the permanent tendency to deficits, the debts will be still growing, irrespective of imposed restrictions in the framework of the fiscal policy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 235–244