Wpływ kryzysu finansów publicznych na stabilność sektora bankowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Gemzik-Salwach, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kryzys finansów publicznych spowodował nieodwracalne zmiany w wielu krajach w Europie. Znalazł on swoje odzwierciedlenie praktycznie we wszystkich dziedzinach gospodarki oraz w sferze społecznej i politycznej. Szczególnie duży wpływ na sytuację makroekonomiczną w kraju mają powiązania występujące pomiędzy sektorami bankowym i finansów publicznych. W artykule opisane zostały problemy sektora bankowego na tle kryzysu finansów publicznych. Celem opracowania było wskazanie kanałów, poprzez które kryzys finansów publicznych przekłada się na sytuację w sektorze bankowym. W pierwszej części analizie poddane zostały zależności występujące pomiędzy sektorem publicznym i bankowym oraz stanem gospodarki. Dalsze części artykułu przedstawiają wpływ kryzysu finansów publicznych na sytuację banków w Europie oraz w Polsce. Przeprowadzone analizy wykazały, że wpływ kryzysu finansów publicznych na sektor bankowy jest szczególnie mocno widoczny w krajach Unii Europejskiej, a w znacznie mniejszym stopniu na rynku polskim. Niemniej jednak i tu istnieją zależności, które powodują przenoszenie na polski rynek bankowy problemów, z którymi borykają się inne kraje Unii Europejskiej.
The sovereign debt crisis brought about irretrievable changes in many countries in Europe. The crisis have contributed to the problems practically in all parts of economics and in the social and political sphere. The banking crisis and the sovereign crisis are connect to one another. These crises hold growth. The paper describes problems of the banking sector relating to the crisis of the public finance. Goal of the paper is to show the impact of the sovereign debt crisis on the bank crisis. The first part of this paper shows circular nature of the crisis. The next parts show the influence of the sovereign debt crisis on the situation of banks in Europe and in Poland. Analyses showed that the influence of the crisis of the public finance on the stability of banking sector was particularly big in countries of the European Union, and not big on the Polish banking sector. Nevertheless, there are a few channels through which the international situation influences the Polish banking sector.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 354–364