Agresywne planowanie podatkowe – przyszłość czy przeszłość dla ponadnarodowych korporacji?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Brodzka, Alicja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja roli międzynarodowych korporacji stosujących praktyki agresywnego planowania podatkowego w międzynarodowych przepływach finansowych. Szczególnie w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego skala „kapitału ucieczkowego”, wypływającego z krajów rozwiniętych w kierunku terytoriów o niższych obciążeniach podatkowych, może budzić obawy o finansową stabilność poszczególnych państw. Artykuł analizuje wpływ agresywnego planowania podatkowego na systemy podatkowe krajów rozwiniętych. Prezentuje inicjatywy państw rozwiniętych, zmierzające do zabezpieczenia narodowych systemów podatkowych przed nadmierną utratą wpływów na skutek praktyk „optymalizacyjnych”, szeroko stosowanych przez transnarodowe podmioty. Działania zapobiegawcze przyjęły dwutorowy przebieg – zarówno w obrębie narodowych systemów prawnych, jak i na gruncie ponadnarodowym.
The article presents the role of multinational corporations which widely use aggressive tax planning practices in structuring their international activities. Especially in the context of the economic crisis the scale of „flight capital”, flowing from developed countries towards the tax havens, may raise concerns about the financial stability of individual states. The article analyses the impact of aggressive tax planning practices on national tax systems. Developed countries, willing to avoid the erosion of their tax bases, have taken several countermeasures, aimed to protect the national tax systems against the „tax optimization”, widely used by transnational entities. Preventive measures adopted a two-way process – both within the national legal systems, as well as on a transnational basis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 365–375