Repozytorium UR

Kultura - Przemiany - Edukacja T. 3 (2015)

DSpace Repository

Kultura - Przemiany - Edukacja T. 3 (2015)

 

Recent Submissions

 • Nadal Garcia, Iciar; López Casanova, Belén (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  This project is about an educational intervention with the early year student teachers in the University of Zaragoza. Through the voice and songs we find tools to develop different learning in a global and interdisciplinary ...
 • Stec, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem artykułu jest ocena sektora szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1999–2013 oraz wskazanie kierunków jego zmian. Ocenie poddano następujące wskaźniki charakteryzujące sektor szkolnictwa wyższego: liczbę szkół wyższych, ...
 • Englert-Bator, Anna; Wołopiuk-Ochocińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł przedstawia istotne zmiany w funkcjonowaniu nowoczesnych uczelni wyższych w zakresie zarządzania potencjałem pracowników. Ponadto wskazuje na konieczność wszechstronnego rozwoju pracowników dydaktycznych jako ...
 • Szmyd, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Współczesny uniwersytet w wielu, jeśli nie w większości, swoich konkretnych krajowych i światowych postaciach traci w szybkim tempie na swej tradycyjnej, klasycznej tożsamości. Jednakże mimo różnorakich przeszkód i trudności ...
 • Papier, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Celem pracy jest ukazanie znaczenia profilaktyki w rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. W części pierwszej zdefiniowano pojęcie profilaktyki, zwrócono także uwagę na genezę działań zapobiegawczych w kontekście ...
 • Markiewicz, Elżbieta; Skawina, Ireneusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Współczesne placówki instytucjonalno-oświatowe funkcjonują w rzeczywistości dynamicznie rozwijającej się cywilizacji. Generuje ona procesualne zmiany, które z kolei implikują potrzebę dostosowania się do wyznaczonych (czy ...
 • Chodkowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Wykonywanie pracy stanowi ważną część życia każdego człowieka. Zdobycie właściwych kwalifikacji, kompetencji i dbałość o ciągły rozwój zawodowy tworzy podstawę do normalnego funkcjonowania, a także wspomaga rzetelne ...
 • Franczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Autorka w artykule ukazuje istotę sieroctwa duchowego oraz jego źródła. Dokonuje przeglądu badań nad sieroctwem duchowym. Przedstawia konsekwencje dla rozwoju dziecka wynikające z doświadczenia poczucia osamotnienia. ...
 • Skoczyńska-Prokopowicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Prezentowany tekst dotyczy funkcji rodziny oraz zmian, jakie w niej zachodzą w sytuacji migracji zarobkowej rodzica/rodziców. Autorka przytacza definicję zjawiska eurosieroctwa, ukazuje także skalę tego problemu, który ...
 • Markowska-Gos, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Żyjemy w specyficznych czasach epoki ponowoczesnej charakteryzującej się z perspektywy jednostki pośpiechem i życiem chwilą z naciskiem na doznawanie chwilowych przyjemności, konsumpcjonizmem, przekładającym się na interakcje ...
 • Marmola, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Artykuł podejmuje problematykę relacji pomiędzy małżonkami wychowującymi niepełnosprawne dziecko i ich postaw wobec tego dziecka. Opiera się na badaniach mężów i żon w 50 systemach rodzinnych z dzieckiem niepełnosprawnym. ...
 • Soler Costa, Rebeca (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  When stakeholders implement new measures in education Acts, they also involve changes at the school’s organizational level. In the field of Didactics and School Organization, these changes allow improvements to offer quality ...
 • Banach, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Społeczeństwo i władze oraz nauki o edukacji i społeczeństwie mają prawo formułowania ocen stanu systemu edukacji, a także prognozowania jej przyszłości, która wiąże się z procesami integracji europejskiej i globalizacji ...
 • Garbarz, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  W prezentowanym tekście skoncentrowano się na fenomenie sumienia, jego interpretacji i kształtowaniu się. Podjęto kwestię znaczenia relacji osobowych w rozwoju sumienia. Zwrócono uwagę na związki sumienia z prawem i tradycją.
 • Szmyd, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Tekst jest próbą wielostronnej analizy uwarunkowań i głównych czynników kształtujących stan współczesnej edukacji. Podstawowym nurtem narracji jest społeczno-aksjologiczny i kulturotwórczy i antropologiczny wymiar współczesnego ...
 • Denek, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Bez przywrócenia systemu wartości i nadania im sensu w edukacji na wszystkich jej poziomach oraz w całokształcie życia rodzinnego, społeczno-ekonomicznego, politycznego, kultury nie uda nam się przezwyciężyć piętrzących ...
 • Szmyd, Kazimierz; Frączek, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
 • Sommer, Hanna; Sommer, Hubert; Michno, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  Tekst jest próbą przybliżenia nowego społeczeństwa, którego charakter nierozerwalnie wiąże się z szeroko rozumianą informacją. Przełom dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku wprowadził ludzkość na zupełnie inny poziom ...
 • Frączek, Zofia; Pelekh, Yurii; Yanitskiv, Mikhail Sergeyevich; Salassa, Monica (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015)
  On the basis of the cross-cultural research conducted in four European countries, the general regularities of teachers values system formation in the course of their professional development are described. Influence of ...