Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Englert-Bator, Anna
Wołpiuk-Ochocińska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia istotne zmiany w funkcjonowaniu nowoczesnych uczelni wyższych w zakresie zarządzania potencjałem pracowników. Ponadto wskazuje na konieczność wszechstronnego rozwoju pracowników dydaktycznych jako istotnego zasobu stanowiącego o przewadze konkurencyjnej uniwersytetów. Autorki artykułu rozważają potrzebę wspierania kompetencji interpersonalnych nauczycieli i rozwijania ich wiedzy w zakresie psychologii i pedagogiki wychowania i nauczania.
The aim of the article was to introduce changes in the functioning of modern universities in the field of management of employee’s potential. Furthermore, it indicates the necessity for comprehensive development of teachers as an essential resource constituting a competitive advantage of universities. The authors of the article discuss the need to support teachers' interpersonal competencies and to develop their knowledge in the field of psychology and pedagogy of education and teaching.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie , dydaktyka szkół wyższych , potencjał dydaktyczny , uniwersytet przedsiębiorczy , management , didactics at higher education institutions , didactic potential , entrepreneurial university
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 269–277