Relacje w małżeństwie a postawy rodziców wobec niepełnosprawnych dzieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Marmola, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę relacji pomiędzy małżonkami wychowującymi niepełnosprawne dziecko i ich postaw wobec tego dziecka. Opiera się na badaniach mężów i żon w 50 systemach rodzinnych z dzieckiem niepełnosprawnym. Wyniki badań wskazują na liczne deficyty zarówno w relacjach badanych małżonków, jak i w zakresie ich postaw rodzicielskich. Stwierdzono również istnienie istotnych powiązań pomiędzy wyróżnionymi zmiennymi.
The article describes issue of relations between the spouses bringing up a disabled child and their attitudes towards the child. It is based on research of husbands and wives in 50 family systems with a disabled child. The results show a lot of deficiencies both in relations between the surveyed spouses as well as in terms of their parental attitudes. It was also found that significant relationships between mentioned variables exist.
Opis
Słowa kluczowe
niepełnosprawność , postawy rodzicielskie , jakość małżeństwa , disability , parental attitudes , quality of marriage
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 132–143