Kultura - Przemiany - Edukacja T. 3 (2015)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 19
 • Pozycja
  Vocal expression in early year education: a didactic experience with the students of University of Zaragoza
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Nadal García, Icíar ; López Casanova, Belén
  This project is about an educational intervention with the early year student teachers in the University of Zaragoza. Through the voice and songs we find tools to develop different learning in a global and interdisciplinary way. New strategies are established to develop competence for learning acquisition using active and collaborative methodologies and taking in account the diversity of the students. In the process of this study participate students trained to be Early year teachers and professors from different areas in the Education faculty of the University of Zaragoza (Spain). The song will be used to stimulate emotions, develop sensibility, memory and imagination. Our principal objective with the course „Musical expression development” will be to transmit the 3rd year students the importance of the voice and songs as a way of expression in the learning process through a global and interdisciplinary approach. The results show the students lack of music knowledge, the importance of a good material selection and the change on the participant attitudes when they understand this process, as a positive experience.
 • Pozycja
  Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999-2013
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Stec, Małgorzata
  Celem artykułu jest ocena sektora szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1999–2013 oraz wskazanie kierunków jego zmian. Ocenie poddano następujące wskaźniki charakteryzujące sektor szkolnictwa wyższego: liczbę szkół wyższych, liczbę studentów i ich strukturę, kadrę akademicką, najbardziej popularne kierunki kształcenia oraz uczelnie wyższe.
 • Pozycja
  Zarządzanie potencjałem dydaktycznym nauczycieli akademickich wyzwaniem nowoczesnych uczelni wyższych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Englert-Bator, Anna; Wołpiuk-Ochocińska, Anna
  Artykuł przedstawia istotne zmiany w funkcjonowaniu nowoczesnych uczelni wyższych w zakresie zarządzania potencjałem pracowników. Ponadto wskazuje na konieczność wszechstronnego rozwoju pracowników dydaktycznych jako istotnego zasobu stanowiącego o przewadze konkurencyjnej uniwersytetów. Autorki artykułu rozważają potrzebę wspierania kompetencji interpersonalnych nauczycieli i rozwijania ich wiedzy w zakresie psychologii i pedagogiki wychowania i nauczania.
 • Pozycja
  Uniwersytet w świecie ponowoczesnym – zagrożenia, nowe role i wyzwania
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Szmyd, Jan
  Współczesny uniwersytet w wielu, jeśli nie w większości, swoich konkretnych krajowych i światowych postaciach traci w szybkim tempie na swej tradycyjnej, klasycznej tożsamości. Jednakże mimo różnorakich przeszkód i trudności pretenduje on wciąż, jako jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna organizacja twórczości naukowej i kształcenia na wysokim szczeblu, do rangi instytucji wysokiej „użyteczności” publicznej, społecznej i indywidualnej, kulturowej i ogólnoludzkiej. Tekst ten przybliża zagrożenia, wobec których staje współczesny uniwersytet oraz wyzwania, z którymi przychodzi mu dziś i przyjdzie zapewne także w przyszłości się zmierzyć. Przedstawiony materiał stanowi również pewnego rodzaju propozycję pobudzającą do refleksji nad możliwościami poprawy zaistniałej sytuacji uniwersytetu i szkolnictwa wyższego.
 • Pozycja
  Działania profilaktyczne w pracy socjalnej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015) Papier, Małgorzata
  Celem pracy jest ukazanie znaczenia profilaktyki w rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. W części pierwszej zdefiniowano pojęcie profilaktyki, zwrócono także uwagę na genezę działań zapobiegawczych w kontekście pedagogiki społecznej. W kolejnych punktach opisana została specyfika pracy socjalnej, jej miejsca w pedagogice społecznej, a także znaczenie profilaktyki społecznej dla zapobiegania zjawiskom patologii społecznej. Praca ta sygnalizuje rosnące znaczenie zapobiegania w działaniach pracy socjalnej, wskazuje także na wspólny przedmiot działań.