Ryzyko wypalenia zawodowego u nauczycieli chemii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Chodkowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wykonywanie pracy stanowi ważną część życia każdego człowieka. Zdobycie właściwych kwalifikacji, kompetencji i dbałość o ciągły rozwój zawodowy tworzy podstawę do normalnego funkcjonowania, a także wspomaga rzetelne wypełnianie obowiązków służbowych. Podejmowanie nowych wyzwań poprzez realizowanie projektów wpływa również pozytywnie na osiąganie zaplanowanych celów i motywuje jednostkę do dalszego działania. W pracy nauczyciela będą to nowe programy nauczania, metody prowadzenia zajęć lekcyjnych, wykorzystanie we właściwy sposób urządzeń technicznych, technologii informacyjnych, umiejętność pracy grupowej i inne. W artykule przybliżono i zdiagnozowano różnice pomiędzy nauczycielami uczącymi przedmiotów ścisłych (chemii) i nauczycielami przedmiotów humanistycznych ze względu na stopień trudności w nauczaniu przedmiotu i związane z tym zagrożenie stresem, który może wpływać na ryzyko wypalenia zawodowego.
Doing the work is an important part of everyone's life. Gaining of the appropriate qualifications, competences and attention to continuous professional development forms the basis for normal function, and also supports solid duties to perform. New challenges through the implementation of projects also affect positively in achieving the goals and motivates the individual to further action. In the teacher's work will be a new curricula, methods of conducting lessons, use of the right way of technical equipment, information technology, ability to work in group and others. In this article the author approached and diagnosed differences between teachers of exact science (of chemistry) and teachers of humanities, due to the difficulty in teaching the subject and the associated risk of stress, which can affect the risk of burnout.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , nauczyciel , praca , stres , wypalenie , education , teacher , work , stress , burnout
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 191–202