Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 23
 • Pozycja
  Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębiorstwach high-tech
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Kubiak, Krzysztof
  Dynamika współczesnej gospodarki, jej sieciowość, wirtualizacja, niematerialność powodują, że przedsiębiorstwo musi stać się zorganizowaną jednostką, nastawioną na generowanie nowych wartości opartych na wiedzy. W kontekście funkcjonowania każdej organizacji wiedza staje się zasobem strategicznym, służącym budowaniu przewagi konkurencyjnej. Właściwe jej wykorzystanie, transfer oraz tworzenie umożliwiają systemy informatyczne. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych zrealizowanych na grupie przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego. Firmy te należą do przedsiębiorstw wysokich technologii, zwanych również przedsiębiorstwami wiedzy. W badaniach zidentyfikowano oraz określono wpływ systemów informatycznych na przepływ wiedzy. Do przykładowych rozwiązań informatycznych zaliczono Internet, w tym strony www, pocztę elektroniczną, intranet, ekstranet, systemy zarządzania dokumentami, portale korporacyjne, hurtownie danych oraz inne bazy wiedzy. Zarządzanie wiedzą to nie tylko inicjatywy w zakresie technologii informatycznych, lecz również działania w obszarze kultury organizacyjnej, struktury organizacyjnej oraz motywacji. Systemy informatyczne bowiem nie zastąpią człowieka, który jest głównym właścicielem wiedzy, lecz będą zmierzały w kierunku coraz lepszego i szybszego jej przetwarzania oraz udostępniania.
 • Pozycja
  Czynniki kształtujące poziom aktywności informacyjnej w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw działających w Internecie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Krzesaj, Marcin
  W niniejszym artykule autor wysuwa następującą hipotezę badawczą: Na poziom internetowej aktywności informacyjnej osiąganej przez przedsiębiorstwa działające w Internecie wpływają między innymi następujące czynniki: • realizowane modele biznesowe, • wielkość przedsiębiorstwa, • okres działalności przedsiębiorstwa, • prowadzenie działalności tylko w Internecie lub działalności mieszanej. Analiza statystyczna wyników przeprowadzonych badań wykazała brak wpływu trzech spośród wymienionych czynników, tzn.: realizowanego modelu biznesowego, rodzaju działalności oraz okresu prowadzonej działalności na poziom syntetycznego miernika internetowej aktywności informacyjnej (SMIAI). Jedynie wielkość badanego przedsiębiorstwa wykazała istotny statystycznie wpływ na poziom SMIAI. Szczególnie zaskakuje brak wpływu realizowanego modelu biznesowego na poziom syntetycznych mierników internetowej aktywności informacyjnej badanych podmiotów. Należy podkreślić, że wyniki badań są ograniczone ze względu na reprezentatywność próby.
 • Pozycja
  Methodology of integral evaluation of enterprise financial potential in the information society
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Khrushch, Nila; Grygoruk, Pavlo
  Companies in the Ukraine are presently researching optimal forms of capital and current expense provision in an effort towards resolving their financial problems through quantitative evaluation of enterprises’ real financial ability. Bearing in mind the multidimensional nature of financial potential i.e. large numbers of diverse indexes, it is often impossible to precisely determine its causes and effects and choose the appropriate index from the aggregate. In such cases indexes ought to be correlated to form a system. The study of this system by means of one-dimensional statistical method does not offer the possibility of considering all diversities and complications in the correlation of indexes. It is possible to solve the above mentioned problem by means of data aggregation which aims at creating a compact and visible database, that is suitable for further research, making decisions and drawing conclusions. The concept proposed herein is an composite index system for the construction and interpretation of obtained results. The main hypothesis is its usefulness in describing the phenomenon and in obtaining the similar conclusions as those obtained from the whole aggregate of available indicators.
 • Pozycja
  Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 roku
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Kasprzyk, Beata
  Przedmiotem pracy były empiryczne badania segmentacyjne w ramach analiz klasyfikujących tzw. analiz skupień w ocenie rozwoju europejskich e-społeczeństw. Dokonano diagnozy – statystycznie istotnej – w zakresie „podobnego” oraz „rozbieżnego” poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych dla poszczególnych krajów UE-27 w 2011 roku. W pierwszej analizie grupowaniu podlegały dane ilościowe dotyczące zmiennych (wskaźników) związanych tylko z pomiarem społeczeństwa informacyjnego; w drugiej – dane łączące kategorie pomiaru społeczeństwa informacyjnego z parametrami dobrobytu ekonomicznego (jako stymulantą – dochodem narodowym PKB na mieszkańca i destymulantą – wskaźnikiem poziomu ubóstwa). Analizy potwierdziły tezę o istniejących dysproporcjach w zakresie ewaluacji poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych wśród krajów UE-27.
 • Pozycja
  Wybrane aspekty niwelacji luki informacyjnej oraz jej wpływ na użyteczność informacji. Case study
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013) Jurga, Aleksander
  Elementem strategicznym funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego XXI wieku jest informacja. Związane to jest między innymi z: globalizacją rynków i ich umiędzynarodowieniem, powstawaniem nowoczesnych rynków kapitałowych, jak również niestabilnością polityczną i finansową. Powoduje to narastającą liczbę problemów skutecznego zarządzania współczesnymi organizacjami, jak również szerzej pojętym społeczeństwem informacyjnym. Dlatego dąży się do usprawniania systemów informacyjnych. Ich jakość wpływa bowiem na użyteczność informacji. Z jej użytecznością związana jest luka informacyjna.