Cyfrowa rewolucja w muzeach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Gontar, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Projekty badawcze finansowane przez UE przyczyniają się do powstawania bibliotek cyfrowych i rozwoju cyfrowych technologii. Cyfrowe zasoby sprawiają, że są one łatwiej dostępne i otwarte dla ludzi. W ten sposób można poznawać własne dziedzictwo kulturowe oraz przyczynić się do jego ochrony. Wprowadzenie zawartości dziedzictwa kulturowego do Internetu przyciąga nowych odbiorców. Muzea wykorzystując ICT starają się dotrzeć do zróżnicowanych środowisk swoich odbiorców, zapewniając im zdolność do dostosowywania i wzbogacenia swoich doświadczeń przed, podczas i po wizycie. Funkcje aplikacji mobilnych, które umożliwiają odwiedzającym spersonalizowanie swoich wizyt muzealnych, obejmują zaplanowanie niestandardowej trasy wycieczki, wskazanie drogi (orientowanie się w przestrzeni i wykorzystanie systemu nawigacji), tworzenie zakładek i dostęp do mediów społecznościowych, gdzie można skomentować swoją wizytę lub przeczytać uwagi innych. Celem artykułu jest przegląd zastosowań technologii informatycznych wykorzystywanych w muzeach na świecie i w Polsce. Zaliczamy do nich rozszerzoną rzeczywistość, audioprzewodniki, wirtualne muzea i wirtualne spacery.
European Union research projects contribute to the creation of digital libraries and development of digital technology. Digital resources cause that they are easier accessible and open to people. This way one can learn about own cultural heritage and contribute to its protection. The introduction of cultural heritage in Internet attracts new group of customers. Museums using ICT try to reach them, providing them with the ability to customize and enhance their experience before, during and after the visit. Features of mobile applications, which enable visitors to personalize their museum visits include planning of a custom visit, an indication of the road (to orient oneself in space and use the navigation system), create bookmarks, and access to social media, where one can comment own visit or read the comments of others. The purpose of this article is to review information technology applications used in museums in Poland and abroad, like augumented reality, audioguides, virtual museums and virtual tours.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 132–142