Gospodarka informacyjna a wielkość sektora informacyjnego w wybranych krajach

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Czerwiński, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu było zidentyfikowanie zależności pomiędzy poziomem rozwoju współczesnej gospodarki informacyjnej, określanej mianem gospodarki wiedzy – GOW, w wybranych krajach a wielkością ich sektora informacyjnego. Istniejące metodyki pomiaru skali sektora informacyjnego w poszczególnych gospodarkach narodowych napotykają bowiem różne trudności o charakterze metodycznym (brak jednolitej metodologii i powszechnie akceptowanych wskaźników pomiaru) oraz statystycznym (brak odpowiednich, porównywalnych danych). Dlatego poszukiwano zależności pomiędzy skalą sektora informacyjnego w gospodarkach wybranych krajów a poziomem ich rozwoju opisanym przy pomocy różnych znanych indeksów i wskaźników. Stwierdzono, że dla danych w 2000 roku i 2008 roku wyjaśnienie skali sektora informacyjnego za pomocą indeksów gospodarki wiedzy publikowanych przez Instytut Banku Światowego: Indeksu Wiedzy (ang. Knowledge Index – KI) oraz Indeksu Gospodarki Wiedzy (ang. Knowledge Economy Index – KEI) prowadzi do zbyt dużych błędów. Najlepszą zmienną do tego celu okazał się wskaźnik rozwoju społecznego (ang. Human Development Index – HDI). W tym przypadku prosta regresji dla analizowanych danych jest dobrze dopasowana, a jej parametry są istotne statystycznie. Pozwala to dokonywać szybkiego oszacowania skali sektora informacyjnego w poszczególnych krajach na podstawie publikowanych przez UNDP wartości wskaźnika HDI.
This article aims at identifying dependencies between the rate of development of modern information economy (also known as knowledge economy – KE) and size of information sector in chosen countries. Existing methodologies in individual national economies for scales of information sector measurement, encounter different difficulties of methodical and statistical nature (e.g. lack of unified and commonly accepted measurement indicators, lack of proper and comparable data). Thus, the authors of this article search for the dependencies between scales of information sector in the economies of chosen countries and the rate of their development described by different known indices and rates. The authors state that explanation of information sector scales for date in the year 2000 and 2008, which was made with use of knowledge economy indices published by National Bank Institute such as Knowledge Index – KI and Knowledge Economy Index – KEI leads to substantial errors. Human Development Index – HDI occurred to be the best variable for this purpose. When applied, the regression line for analyzed data fits well and its parameters are statistically important. To conclude, basing on HDI value published UNPD allows for fast estimate information sectors scales in particular economies.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 88–102