Informacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Górny, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Informacja jest dziś traktowana jako jeden z najważniejszych zasobów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Posiadanie właściwego zasobu informacji determinuje zbudowanie wzajemnego zaufania w relacjach z wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem przedsiębiorstwa. Wymaga to stworzenia długofalowej strategii pozyskiwania informacji, wykorzystującej jej określone właściwości (cechy, parametry). Zapewnienie skuteczności zarządzania wymaga stworzenia warunków do sprawnego pozyskiwania, gromadzenia, interpretowania, przetwarzania i transmitowania informacji. Podejmowane działania, związane z pozyskiwaniem informacji, wpisują się w charakterystykę odpowiedzialności społecznej. Efektywne konkurowanie w coraz większym stopniu zależne jest od posiadanych zasobów informacyjnych i sposobu zarządzania nimi. Informacja traktowana jest jako wymierna wartość decydująca o pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa oparta jest na założeniu dobrowolności podejmowania działań, pozwalających na uzyskanie równowagi między ekonomicznym, ekologicznym i społecznym wymiarem funkcjonowania przedsiębiorstwa. W warunkach takich rola menedżera sprowadza się do obsługi posiadanych informacji oraz możliwości wykorzystania ich specyficznych cech, zależnych od rodzaju informacji. W opracowaniu wskazano na znaczenie informacji dla zapewnienia możliwości funkcjonowania organizacji, zgodnego z ideą odpowiedzialności społecznej. Przyjęto, że posiadanie właściwej informacji winno być traktowane jako determinanta jej rozwoju.
Nowadays, the information is recognize as one of the most important resources in range of an enterprise management. Possession the specific supply of information determinate a construction of mutual security in relationship with external and internal enterprise surroundings. This need to study a long-term strategy of information obtainment, using their characteristics (property, parameters). It requires the study of conditions to efficient logging, accumulating, interpreting, processing and broadcasting of information. It is condition of effective management. An realized actions, connected with information logging, it was has written down in character of social responsibility. An effective competition, in the more and more greater grade, is determinated of the informative resources and management method of them. The information is a rational value, which decides about a competitive position of enterprise. The Corporate Social Responsibility is leaning on benevolence foundation of undertaken acting, which permit to get balance among economic, ecological and social dimension functioning of business. In this condition the role of manager imports to servicing of possessed information and the possibility of utilization, there are a specific features, dependent from kind of information. The paper presented the role of information for assurance of business functioning possibility. It was recognize, that a proper information possession should be seen as determinant of its growing.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 156–168