Ocena poziomu dojrzałości procesowej organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Grela, Grzegorz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wśród wielu kryteriów klasyfikacji organizacji takich jak liczba zatrudnionych osób, wielkość przychodu itp. celowa jest możliwość podziału organizacji ze względu na poziom dojrzałości procesowej. W ramach niniejszego artykułu przyjęto, że dojrzałość procesowa to stopień, w jakim wszystkie zasoby organizacji są optymalnie alokowane w stabilnych i opomiarowanych procesach, które umożliwiają realizację celów strategicznych organizacji. Ponadto najwyższy stopień dojrzałości procesowej wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy każdego procesu w organizacji w jego ciągłe doskonalenie. Poziom zarządzania procesami jest jednym z podstawowych kryteriów oceny jakości zarządzania przedsiębiorstwem dlatego do tradycyjnych wskaźników oceny jakości zarządzania organizacją należy dodać nowy wskaźnik obrazujący poziom dojrzałości procesowej. Ponadto efektywne zarządzanie procesami ma bezpośredni wpływ na pozycję konkurencyjną całej organizacji. W artykule zaprezentowane zostały wybrane cechy, na podstawie których można odróżnić dojrzałość od niedojrzałości procesowej organizacji. Opisana została procedura oceny dojrzałości procesowej, według której do oceny poziomu dojrzałości procesowej niezbędne jest zaadaptowanie jednego z istniejących bądź opracowanie własnego modelu dojrzałości procesowej. Sama ocena dojrzałości procesowej może być przeprowadzona według następującego schematu: 1. wybór modelu dojrzałości procesowej (lub opracowanie nowego), 2. parametryzacja modelu z uwzględnieniem specyfiki branży, 3. zebranie danych empirycznych, 4. analiza danych, 5. przygotowanie raportu końcowego. Ponadto w artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań oceny dojrzałości procesowej polskich organizacji.
Among many organization’s classification criteria such as the number of people employed, amount of income, etc. it is appropriate to divide organizations by the level of process maturity. In this paper it was assumed that the process maturity is the degree to which all the organization's resources are optimally allocated in stable and measured processes that enable to achieve strategic objectives of the organization. The highest level of process maturity requires the involvement of all stakeholders of every process in the organization in its continuous improvement. The level of process management is one of the basic criteria for assessing the quality of business management therefore traditional indicators to assess the quality of management should be extended for an additional indicator showing the level of process maturity. Effective process management has a direct impact on the competitive position of the organization. The article presents selected characteristics on which process immaturity can be distinguished from the process maturity of the organization. There also is described the procedure for assessing the maturity of the process by which to assess the maturity level of the process it is necessary to adopt one of the existing, or develop own model of process maturity. Process maturity can be evaluated according to the following schedule: 1. selection process maturity model (or develop new), 2. model parameterization (taking into account the specificities of the industry), 3. collection of empirical data, 4. data analysis, 5. preparation of the final report. This paper also presents selected results of a process maturity assessment of Polish organizations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 169–181