Klasyfikacja krajów UE-27 w zakresie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 2011 roku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kasprzyk, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem pracy były empiryczne badania segmentacyjne w ramach analiz klasyfikujących tzw. analiz skupień w ocenie rozwoju europejskich e-społeczeństw. Dokonano diagnozy – statystycznie istotnej – w zakresie „podobnego” oraz „rozbieżnego” poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych dla poszczególnych krajów UE-27 w 2011 roku. W pierwszej analizie grupowaniu podlegały dane ilościowe dotyczące zmiennych (wskaźników) związanych tylko z pomiarem społeczeństwa informacyjnego; w drugiej – dane łączące kategorie pomiaru społeczeństwa informacyjnego z parametrami dobrobytu ekonomicznego (jako stymulantą – dochodem narodowym PKB na mieszkańca i destymulantą – wskaźnikiem poziomu ubóstwa). Analizy potwierdziły tezę o istniejących dysproporcjach w zakresie ewaluacji poziomu rozwoju społeczeństw informacyjnych wśród krajów UE-27.
The subject of the study was empirical analysis in the so-called segmentation, classification analysis. "Cluster" analyzes were used in the evaluation of the development of European e-society. The diagnosis – statistically significant – separated the „similar” and „divergent” level of development of information societies for each of the EU-27 in 2011. In the first analysis was presented the quantitative data presented on the indicators associated only with the measurement of the information society; in the second – connected data categories of information society measurement of parameters of economic welfare (as a stimulant – national income per capita and destimulant – an indicator of poverty). Analysis confirmed the thesis of the existing disparities in the evaluation of the level of development of information societies among the EU-27.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 35 (2013), s. 237–251