Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 50
 • Pozycja
  Rozwój współpracy transgranicznej na podstawie aktywnie działających jednostek samorządowych realizujących programy przy współudziale środków unijnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Ślusarczyk, Bogusław; Koniuch, Janina
  W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z zacieśnieniem międzynarodowej współpracy pomiędzy samorządami Podkarpacia. Współpraca samorządów przygranicznych jest ciągle jeszcze niewykorzystaną szansą dla rozwoju tego regionu. Stwarza ona nowe możliwości poprawy sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i społecznej, co z całą pewnością wpłynie na polepszenie jakości życia ludności w tym regioni. Wymiana przygraniczna stwarza również perspektywy na szybsze ożywienie stosunków gospodarczych. Ożywienie to dotyczy wielu płaszczyzn współpracy gospodarczej, począwszy od handlu, a skończywszy na wspólnych przedsięwzięciach produkcyjnych.
 • Pozycja
  Ranga i miejsce planu zagospodarowania przestrzennego w systemie form aktywności samorządu terytorialnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Jasiński, Witosław J.
  Artykuł porusza jeden z najważniejszych problemów funkcjonowania samorządów. Porządek społeczny i gospodarczy, perspektywy awansu, a także zrównoważony rozwój danego terenu są uzależnione w sposób bezpośredni od prawidłowego uchwalenia i konsekwentnego przestrzegania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W artykule podejmuję próbę przedstawienia w sposób skondensowany procedury planowania przestrzennego na poziomie gminy, analizę najważniejszych elementów obowiązującej w tym zakresie ustawy oraz założeń najnowszego projektu aktu prawnego o zagospodarowaniu przestrzennym gmin.
 • Pozycja
  Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Surówka, Agata
  W związku z obserwowanym coraz większym zróżnicowaniem poziomu rozwoju województw kontrolowanie równomiernego ich rozwoju wydaje się być czynnikiem najważniejszym. Metody taksonomiczne mogą być ważnym narzędziem umożliwiającym identyfikację grup podobnych pod względem cech, określających konkurencyjność. Badanie konkurencyjności jest problemem trudnym. Trudności wynikają z faktu, że są problemy z określeniem odpowiednich zmiennych, które choć w przybliżeniu pozwolą określić konkurencyjność badanych województw. Otrzymane wyniki mogą stanowić przyczynek do przeprowadzania dalszych badań z zakresu konkurencyjności. Badania nad konkurencyjnością województw warto prowadzić, gdyż mogą one być pomocne dla władz lokalnych i samorządowych w celu opracowywania odpowiedniej strategii działania. Badanie konkurencyjności jest problemem nowym i nadal otwartym.
 • Pozycja
  Działania wojewódzkiego urzędu pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na rynku pracy z wykorzystaniem Funduszy Europejskich
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Ferdzyn, Michał
  W artykule zaprezentowano działania podejmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w celu poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. Autor analizuje w szczególności działania podejmowane przez WUP w latach 2004-2006 w ramach dwóch programów operacyjnych: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.
 • Pozycja
  Polska wschodnia – warunki wyjścia z niedorozwoju
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007-12) Fiedorowicz, Kazimierz; Duda, Jacek
  W referacie omówiono warunki, których spełnienie umożliwi w przyszłości szybszy rozwój pięciu województw wchodzących w skład Polski Wschodniej. W województwach tych wskaźnik PKB per capita jest najniższy w całej Unii. Warunkami wyjścia z niedorozwoju są: zwiększenie stopnia metropolizacji, podniesienie poziomu wykształcenia, wdrażanie innowacyjności, kreatywności i różnorodności oraz zapewnienie stabilności warunków rozwoju. Nadrobienie opóźnień w rozwoju, przy założeniu realizacji tych warunków, musiałoby zająć około 30 lat. Nie oznacza to jednak pewności sukcesu. Szczególnie ważne jest tu znaczne podniesienie poziomu wykształcenia. Zjawiskami hamującymi rozwój są nierównoważne migracje, retransfer inwestycji i efekt korytarzowy.