Dydaktyka Polonistyczna nr 7(16)2021

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 23
 • Pozycja
  Poetyckie iluminacje Jana Tulika
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Belcik, Jan
  Szkic, autorstwa poety i krytyka, przedstawia twórczość Jana Tulika. To jeden z najwybitniejszych współcześnie tworzących pisarzy Podkarpacia, ale także animator życia literackiego i kulturalnego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ogólnopolskim. W tekście można odnaleźć uwagi, dotyczące różnych wierszy, tomów poetyckich, a także dzieł prozatorskich.
 • Pozycja
  Łobodowski przywracany
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Jakubowska-Ożóg, Alicja
  Tekst omawia przygotowane w wydawnictwie Test nowe wydanie wierszy Józefa Łobodowskiego, emigracyjnego poety, zatytułowane: Wiersze i przekłady. To trzy tomy pięknie opracowanych tekstów, edycja skierowana do „szerokiego kręgu osób czytających”. Przygotowanie tak zakrojonej edycji tekstów Łobodowskiego wymagało ogromnego wysiłku polegającego nie tylko na poszukiwaniu rozproszonych w emigracyjnej prasie tłumaczeń, ale także na pracy edytorskiej uwzględniającej specyficzny charakter wydania. To ważne dopełnienie twórczości emigracyjnego poety, pokazujące jego fascynacje i warsztat.
 • Pozycja
  Patriotyzm według studentów UPJPII w Krakowie na podstawie ankiety o postawie Matejki, Sienkiewicza i Witkacego w okresie zaborów
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Narewska, Dorota
  Na niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w odzyskaniu niepodległości wskazywał św. Jan Paweł II, stąd autorka artykułu – teolog w ankiecie przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapytała w 2019 roku, czy patriotyzm to anachronizm, czy może konieczność. W 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę, odpowiedzi byłyby z pewnością inne. Metoda badawcza polegała na analizie i cytowaniu w artykule reprezentatywnych odpowiedzi respondentów, uzyskanych po zdobyciu wiedzy z Internetu na temat trzech twórców okresu zaborów (1772–1795). O Polskę walczono bowiem również pędzlem i piórem, stąd narzucona studentom perspektywa badawcza to postawa Jana Matejki (1838–1893) i Henryka Sienkiewicza (1846–1916). Patriotyzm porucznika carskiej armii Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) stanowi jakby tło dla tych dwóch wielkich twórców. Matejko żył pod zaborem austriackim, do którego należały: Królestwo Galicji i Lodomerii, Księstwo Oświęcimskie, Księstwo Zatorskie, Nowa Galicja, cyrkuł zamojski. Sienkiewicz był obywatelem Królestwa Polskiego, zatem należał do imperium i zaboru rosyjskiego, choć swoje mowy wygłaszał i w zaborze pruskim. Urodzony w Warszawie Witkacy również był obywatelem carskiej Rosji, ale jako dziecko przeniósł się z rodzicami do Zakopanego, tzn. zaboru austriackiego. Wstąpił do osobistej armii cara, mając nadzieję na utworzenie w niej polskiej formacji wojskowej, podobnie jak wielu Polaków, m.in. Władysław Anders, późniejszy generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR.
 • Pozycja
  Тестовий контроль як метод оцінювання навчальних досягнень студентів з історії зарубіжної літератури (на матеріалі творчості Бруно Шульца)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Маторіна, Наталя
  Obecny stan ukraińskiego systemu edukacji zobowiązuje specjalistów do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie oceny osiągnięć edukacyjnych studentów, zapoznania się ze sposobami oceny wyników uczenia się w innych krajach, wynikami badań międzynarodowych, w których uczestniczy Ukraina, i tym podobnych. W obecnych okolicznościach optymalną formą oceny poziomu wiedzy, umiejętności studentów na Ukrainie, biorąc pod uwagę międzynarodowe i krajowe doświadczenie, staje się kontrola testowa. Testowanie jako metoda oceny jest aktywnie rozwijane i obecnie szeroko stosowane, ponieważ pozwala na bezstronną, skuteczną i obiektywną ocenę procesu uczenia się studentów. W artykule omówiono zagadnienia testowej kontroli wiedzy, umiejętności i nawyków kandydatów na studia wyższe na zajęciach z literatury zagranicznej w instytucjach szkolnictwa wyższego kierunku pedagogicznego. Zunifikowano doświadczenie w stosowaniu technologii testowych w nauczaniu dyscyplin filologicznych dla przyszłych nauczycieli-filologów w GWUZ (Donbaskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym) (Slowiansk, Ukraina). Rozważania objęły w szczególności różne zastosowania testów podczas przeprowadzania bieżących, pośrednich, przełomowych lub końcowych testów kontrolnych, a także testów szkoleniowych, na materiale twórczości jednego z najbardziej oryginalnych twórców polskiej kultury XX wieku – Brunona Schulza (ur. w 1892, zm. w 1942 r.) – wybitnego mistrza, myśliciela, utalentowanego pisarza i krytyka literackiego, rysownika, malarza, grafika, pedagoga. Podano szereg przykładów charakteryzujących każdy rodzaj proponowanej klasyfikacji zadań testowych.
 • Pozycja
  Kamienie Zielonej Góry i przestrzenie Zielonej Góry w edukacji uniwersyteckiej (z dydaktycznych doświadczeń lit(h)olingwistki)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021-12) Węgorowska, Katarzyna
  Przedmiotem lit(h)olingwistycznej edukacyjnej refleksji są, tym razem, kamienie i nazwy związane z kamieniami występującymi w różnych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, przestrzeniach tzw. Miasta Srok. To ich specyfikę poznają studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas międzywydziałowego konwersatorium „Kamień w kulturze”. Relacja przestrzeń-miasto-kamień stała się inspiracją do dydaktycznych uwag na temat kamieni funkcjonujących m.in. w: a) zielonogórskim krajobrazie (morena czołowa, węgiel brunatny, lapidarium), b) zielonogórskiej architekturze świeckiej (mury obronne z kamieni polnych, uliczny bruk, kamienne fundamenty), c) zielonogórskiej architekturze sakralnej (kamienna kapliczka – Kaplica na Winnicy, kamienna rokokowa chrzcielnica), d) zielonogórskim muzeum (ciężkie kamienie / hańbiące kamienie), e) zielonogórskiej firmie jubilerskiej (bursztyn, perła, brylanty). Poznawane przez studentów, wymienione, a następnie zinterpretowane w szkicu kamienie, ich miana, inkrustujące przestrzenie Zielonej Góry, sprawiają, że Winny Gród był i jest miejskim fenomenem, w którego palimpsestowe warstwy na stałe wpisały się kamienne elementy natury oraz kultury.