Kilka uwag o liryce Stanisława Dłuskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Magryś, Roman
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Stanisław Dłuski to jeden z wyróżniających się współczesnych poetów związanych z Podkarpaciem. Jego twórczość przeszła w ciągu niemal dwudziestu lat znamienne przeobrażenia. Twórca w pierwszej kolejności w sposób dla siebie charakterystyczny wyrażał więź z kulturą i tradycją podrzeszowskiej wsi. Później pod wpływem traumatycznych przeżyć egzystencjalnych zajął się problemem własnego wyobcowania z wartości i spuścizny świata lat dziecięcych i młodzieńczych. Jego poezja nabrała cech minorowych i destrukcyjnych, weszła w bardziej problematyczną fazę poszukiwania Boga i sensu życia. Nie jest to jednak twórczość jednowymiarowa, ale o wielu perspektywach, mieszczących się w bogatym horyzoncie doświadczeń poety.
Stanisław Dłuski is one of the outstanding contemporary poets connected with the Podkarpackie Region. In the course of nearly two decades, his work has evolved immensely. At first, the artist expressed his bond with the culture and tradition of villages near Rzeszów, in a way that was characteristic to him. Later, affected by traumatic existential experiences, he explored the problem of his own alienation from the values and heritage of the world associated with his childhood and youth. His poetry gained a sombre and destructive quality; it entered a more complex phase of searching for God and the meaning of life. His work, however, is not one-dimensional, but presents many perspectives that fall within the abundant horizon of the poet’s experience.
Opis
Słowa kluczowe
miłość , religia , wieś , tradycja , poezja , love , religion , country , tradition , poetry
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 7(16)2021, s. 50–64