Poszukiwanie własnej tożsamości – wyzwanie i zadanie. „Fuga” Wita Szostaka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Matwiejczuk, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
„Fugę” Wita Szostaka buduje osiem historii o losach Bartłomieja Chochoła. Każda z odsłon losów postaci ukazana jest w odrębnym rozdziale, czasami dwóch. Rozdziały numerowane są cyframi rzymskimi, niekiedy także literami (a, b). W utworze tym podjęta zostaje problematyka tożsamościowa – poznajemy różne oblicza Bartłomieja Chochoła: ostatniego króla Polski („Fuga I”), towarzysza zabaw („Fuga II”), obserwatora i kronikarza („Fuga IIIa” i „Fuga IIIb”), melancholika („Fuga IV”), rencisty („Fuga Va” i „Fuga Vb”), człowieka sukcesu („Fuga VI”), samotnika i starca („Fuga VII” i „Fuga VIII – niedokończona”). Na podstawie rodzajów tożsamości wyszczególnionych przez Katarzynę Waszyńską (tożsamość jednostkowa, narodowa, społeczna, grupowa, kulturowa) zostaje omówiona postać bohatera-narratora.
Wit Szostak’s fugue is built of eight stories about the fate of Bartłomiej Chochoł. Each of the scenes of the characters’ fate is presented in a separate chapter or two. The chapters are numbered with Roman numerals, sometimes also with letters (a, b). This work deals with the issue of identity and we get to know different faces of Bartłomiej Chochoł: the last king of Poland (“Fugue I”), a companion (“Fuga II”), an observer and chronicler (“Fuga IIIa” and “Fuga IIIb”), a melancholic (“Fuga IV”), a pensioner (“Fuga Va” and “Fuga Vb”), a successful man (“Fuga VI”), a loner and an old man (“Fugue VII” and “Fuga VIII-unfinished”). Based on the types of identity specified by Katarzyna Waszyńska (individual, national, social, group and cultural identities), the character of the protagonist-narrator is discussed.
Opis
Słowa kluczowe
tożsamość , Wit Szostak , Fuga , estetyka fragmentu , pamięć , dom , problematyka egzystencjalna , identity , esthetics of the fragment , memory , house , existential issues
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 7(16)2021, s. 65–75