Wykorzystanie wiedzy o cechach indywidualnych uczniów w pracy nad „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Propozycja metodyczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Marzec-Jóźwicka Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule postawiono tezę, że znajomość uczniowskich cech indywidualnych – do których zaliczane są m.in. omówione w tekście różne rodzaje inteligencji, style uczenia się, role uczniów na lekcjach oraz zainteresowania – stanowi dla nauczyciela pomoc w organizacji pracy nad lekturami. Dzięki wiedzy na ten temat polonista ma szanse rozpoznawać mocne i słabe strony swoich uczniów, a następnie dostosowywać do ich potrzeb i możliwości metody, techniki oraz formy organizacji pracy na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. W tekście pokazano kilkadziesiąt przykładowych poleceń i zadań dla uczniów, uwzględniających różnice pomiędzy nimi, odnoszących się do jednej z głównych lektur szkolnych omawianych na poziomie ponadpodstawowym, czyli „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
The author of thepaper argues that the knowledge of students’ individual characteristics, which include, among others, different types of intelligence, learning styles, roles assumedduring the lesson and interests, help the teacher organize the learning process. Possessing such knowledge, teachers of Polish have the opportunity to recognize the strengths and weaknesses of their students, and then adapt the methods, techniques and forms of work organization during the lessons, as well as extracurricular activities to their needs and possibilities. The paper includes several dozen examples of instructions for students, taking into account the differences between them, based on one of the main school readings at secondary school, i.e. “The Wedding” by Stanislaw Wyspianski.
Opis
Słowa kluczowe
indywidualne cechy uczniów , style uczenia się , inteligencja , zainteresowania , kształcenie literacko-językowe , Wesele , Stanisław Wyspiański , individual characteristics of students , learning styles , intelligence , interests , literary and language education , Stanislaw Wyspianski
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 7(16)2021, s. 194–209