Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 28
 • Pozycja
  Społeczność romska – instytucjonalne wyzwanie dla paradygmatu spójności Unii Europejskiej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Szewczyk, Marcin
  Zgodnie z dokumentami Unii Europejskiej, od 2009 roku Romowie są identyfikowani jako problem na poziomie społecznym. Wynika on z ich odrębności kulturowej i silnego nacisku na zachowanie etnicznej odrębności. Uwzględniając skutki tego zjawiska, przejawiające się wśród nich niskim poziomem edukacji, wysokim bezrobociem i pozostawaniem w obszarze biedy, zagrażają oni realizacji spójności Unii Europejskiej. Poszukiwania rozwiązań mogących włączyć ich w główny nurt życia społeczeństwa Europy są priorytetami związanymi ze strategią Europa 2020, co zostało potwierdzone w najnowszych dokumentach odnoszących się do Romów. Koszty niewłączenia ich w główny nurt życia europejskiego społeczeństwa zostały zidentyfikowane i precyzyjnie skalkulowane, przyjmując postać konkretnych wartości liczbowych (np. wzrost PKB). Rozwiązanie problemu musi zostać dokonane w zgodzie z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej – demokracji i poszanowania odrębności kulturowej. Podstawą do jakiejkolwiek aktywności zmierzającej do poprawy ich sytuacji muszą być działania na poziomie instytucjonalnym. Do tej pory żadne z działań skierowanych do tej grupy nie przyniosło oczekiwanych skutków. Zarówno programy wspierające, jak i ogólne strategie mające doprowadzić do włączenia Romów w budowanie spójności Unii Europejskiej muszą uwzględniać ich specyfikę kulturową i pozostawiać im szansę na zachowanie tożsamości.
 • Pozycja
  Społeczno-użyteczny wymiar działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Kucharek, Daniel
  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest specyficzną instytucją lotniczą, której podstawowym zadaniem jest realizacja przedsięwzięć pozwalających na funkcjonowanie bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w europejskiej przestrzeni powietrznej. Realizując swoje cele, agencja wypełnia jednocześnie funkcję przedsiębiorstwa, którego działalność ma charakter społeczno-użyteczny. Tego typu działalność współistnieje z innymi wymiarami, które cechują związki przedsiębiorstwa użyteczności społecznej z otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), jako przykładu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa o charakterze społeczno-użytecznym. Wybór agencji do analizy zakresu jej działalności, a następnie wykazania społecznej użyteczności, został podyktowany specyficzną rolą, jaką pełni ona w polskim lotnictwie. O wyjątkowym charakterze i niezbędności tego rodzaju instytucji świadczy fakt, że w kraju nie istnieje inne przedsiębiorstwo, świadczące tego rodzaju usługi. Z tego względu niezbędne jest przedstawienie ogólnych celów działalności PAŻP, przy jednoczesnym wykazaniu zakresu jej społeczno-użytecznej działalności. Istotnym elementem artykułu jest próba wykazania wymiaru społeczno-użytecznego agencji na tle innych wymiarów, jakie nawiązuje PAŻP z jej zewnętrznym otoczeniem.
 • Pozycja
  Spółdzielczość w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Kawa, Marta
  W opracowaniu przedstawiono rolę i znaczenie spółdzielczości w realizacji spójności społeczno- ekonomicznej. Globalny kapitalizm podnosi ogólne bogactwo świata, ale stawia w trudnej sytuacji znaczną część społeczeństwa. Obserwujemy zjawisko tzw. wykluczenia społecznego, a w konsekwencji rozwój różnego rodzaju patologii społecznych. Ze względu na wartości i zasady, jakimi kierują się w swojej działalności spółdzielnie, stanowią one szansę na aktywność społeczną i zawodową, na poprawę warunków materialnych dla wielu ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy i wsparcia. Można zatem stwierdzić, że spółdzielnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju i spójności społeczno-ekonomicznej.
 • Pozycja
  Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Szarucki, Marek
  Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. Małe przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w gospodarkach narodowych wielu krajów, dlatego coraz częściej poruszane są kwestie związane z podnoszeniem konkurencyjności tego typu firm. Istotne znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa odgrywa planowanie strategiczne. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania małych firm planowanie strategiczne wygląda w nich inaczej niż w dużych przedsiębiorstwach. Ostatnie badania wykazały, iż zwiększenie stopnia formalizacji planowania strategicznego pozytywnie wpływa na rozwój małego przedsiębiorstwa. Niebagatelną kwestią jest poznanie istoty oraz uwarunkowań planowania strategicznego w małych firmach. Cel badawczy zrealizowano przy pomocy metody analizy literatury przedmiotu w oparciu o liczne opracowania teoretyczne i empiryczne. Na początku ukazana została specyfika planowania w małym przedsiębiorstwie. W kolejnej części opracowania przedstawiono istotę planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. Następnie omówiono uwarunkowania wykorzystania planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach oraz przedstawiono wnioski końcowe zawierające zalecenia praktyczne w zakresie usprawnienia tego rodzaju planowania w małych przedsiębiorstwach oraz kierunki przyszłych badań.
 • Pozycja
  Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012) Zając, Dariusz
  W artykule dokonano oceny aktywności rolników-przedsiębiorców w Polsce w zakresie dokonywania inwestycji w gospodarstwach rolnych w latach 2004–2009. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie czy występuje zróżnicowanie pod tym względem w zależności od takich cech, jak: rodzaj prowadzonej działalności pozarolniczej, wielkość ekonomiczna, powierzchnia użytków rolnych oraz typ rolniczy gospodarstwa. Materiał źródłowy artykułu stanowią dane dotyczące wszystkich gospodarstw z działalnością pozarolniczą uczestniczących w Polskim FADN, za lata 2004 i 2009.