The problems of development of national innovation system

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kolesnikova, Irina I.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zgodnie z teorią ewolucji i rozwoju białoruskiego systemu gospodarki powinny być skierowane na poprawę innowacyjności w poziomie mikro i makro. Obecne tendencje globalizacji gospodarek narodowych prowadzi do tego, że w ostatnich latach wzrosły penetracji produktów hightech na rynkach krajowych. Działalność innowacyjną przedsiębiorstw jest ograniczony przez wielu obiektywnych i subiektywnych problemów (globalny kryzys finansowy, niestabilność finansowa, wysokie ryzyko, brak odpowiednich badań i środków planowania, naukowe i rynku informacji itp.). Optymalna struktura wydatków na innowacje jest jednym z czynników wpływających na działalność innowacyjną podmiotów gospodarczych. Jest to jeden z wektorów wejściowych strategii innowacyjności.
In order of the theory of evolutionary and systematic the development of Belarus economy needs to be re-orientated to increasing of innovation activity in micro- and macro-levels. Modern tendencies of globalization of national economies lead to recent of intensification of the processes of penetration of high-tech products into the home markets. Innovation activity of enterprises is restrained by many objective and subjective problems (global financial crisis, unstable financial, high risk, absence of one’s own research and designing resources, scientific and market information etc.). The optimal structure of innovation expenditures is one of the factors influencing the innovative activity of businesses. She is one of the input vectors of innovation strategy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 107–121