Społeczno-użyteczny wymiar działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kucharek, Daniel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest specyficzną instytucją lotniczą, której podstawowym zadaniem jest realizacja przedsięwzięć pozwalających na funkcjonowanie bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w europejskiej przestrzeni powietrznej. Realizując swoje cele, agencja wypełnia jednocześnie funkcję przedsiębiorstwa, którego działalność ma charakter społeczno-użyteczny. Tego typu działalność współistnieje z innymi wymiarami, które cechują związki przedsiębiorstwa użyteczności społecznej z otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), jako przykładu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa o charakterze społeczno-użytecznym. Wybór agencji do analizy zakresu jej działalności, a następnie wykazania społecznej użyteczności, został podyktowany specyficzną rolą, jaką pełni ona w polskim lotnictwie. O wyjątkowym charakterze i niezbędności tego rodzaju instytucji świadczy fakt, że w kraju nie istnieje inne przedsiębiorstwo, świadczące tego rodzaju usługi. Z tego względu niezbędne jest przedstawienie ogólnych celów działalności PAŻP, przy jednoczesnym wykazaniu zakresu jej społeczno-użytecznej działalności. Istotnym elementem artykułu jest próba wykazania wymiaru społeczno-użytecznego agencji na tle innych wymiarów, jakie nawiązuje PAŻP z jej zewnętrznym otoczeniem.
Polish Air Navigation Services Agency is specified air institution, which basic purpose is to realize measures which permit to exist secure, constant, fluent and effective air navigation in European Airspace. At the same time agency realize their purpose and performs the functions of company, which activity has typical social utility character. These type activities interacts at the same time witch different ranges, which are characteristic by connections between social utility company and environment. The aim of analysis of the following article is to define social utility’s range of Polish Air Navigation Services Agency and underlying areas where mix of particular ranges take place. Areas in which ensue relationships between company and environment with simultaneous realizing by agency social utility range.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 318–328