Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Szczygieł, Alicja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest pierwszym etapem procesu szkoleniowego pracowników. Dostarcza ogólnej diagnozy organizacji, poddając szczególnie analizie kapitał ludzki. Celem dokonania analizy potrzeb szkoleniowych jest ustalenie rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym organizacji a pożądanym. Staranne przeprowadzenie identyfikacji potrzeb umożliwia zatem dostrzeżenie aktualnych potrzeb oraz przewidzenie przeszłych, wymagających interwencji w postaci szkoleń lub przeprowadzenia zmian w organizacji.
Identification of training needs is the first step in the process of training employees. It provides a general diagnosis of the organization, particularly by making the analysis of human capital. To analyze the training needs is to determine the discrepancy between the actual state of the organization and desirable. Conduct a careful identification of needs can therefore perceive the current needs and to provide past, requiring intervention in the form of training or to carry out changes in the organization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 249–257