Spółdzielczość w realizacji spójności społeczno-ekonomicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kawa, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rolę i znaczenie spółdzielczości w realizacji spójności społeczno- ekonomicznej. Globalny kapitalizm podnosi ogólne bogactwo świata, ale stawia w trudnej sytuacji znaczną część społeczeństwa. Obserwujemy zjawisko tzw. wykluczenia społecznego, a w konsekwencji rozwój różnego rodzaju patologii społecznych. Ze względu na wartości i zasady, jakimi kierują się w swojej działalności spółdzielnie, stanowią one szansę na aktywność społeczną i zawodową, na poprawę warunków materialnych dla wielu ludzi, szczególnie potrzebujących pomocy i wsparcia. Można zatem stwierdzić, że spółdzielnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju i spójności społeczno-ekonomicznej.
The paper presents the role of cooperative movement for building socio-economic cohesion. The global capitalism increases general wealth of the world but places a considerable part of society in a difficult situation. We observe a phenomenon of so-called social exclusion and consequently a development of different social pathologies. Cooperatives, which activities are guided by their values and principles, create an opportunity for many people to engage in social and professional activity as well as an improvement of material conditions. It can therefore be concluded that cooperatives do contribute to economic development and socio-economic cohesion.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 308–317