Strategies as an instrument of cost optimization

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Lechowicz, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Cost optimization in the company in a way that is constantly increasing profits is one of the main objectives of management. Continuous development of technology and market changes, make the achievement of higher profits is becoming increasingly difficult. Companies must perform difficult tasks associated with the expectations of their market partners – customers and competition resulting from the action. Technological innovation has become essential elements of the business. Business people, entrepreneurs, and managers are faced with the problem of determining the tools to achieve success and avoid pitfalls to choose the wrong strategy.
Optymalizacja kosztów w firmie w sposób, który służy stałemu podnoszeniu zysków jest jednym z głównych celów kadry zarządzającej. Ciągły rozwój technologii i zmiany rynkowe sprawiają, że osiąganie wyższych zysków staje się coraz trudniejsze. Firmy muszą wykonywać trudne zadania związane z oczekiwaniami ich partnerów rynkowych – klientów oraz wynikające z działań konkurencji. Innowacja technologiczna stała się podstawowym elementami działalności gospodarczej. Ludzi biznesu, przedsiębiorcy oraz menedżerowie borykają się z problemem określenia narzędzi umożliwiających osiągnięcie sukcesu oraz uniknięcie pułapek wyboru niewłaściwej strategii.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 270–284