Inwestycje w wiedzę warunkiem dostosowań podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu dokonano oceny działań dostosowawczych podkarpackich przedsiębiorstw usługowych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. W oparciu o wyniki badań empirycznych przeanalizowano inwestycje w różne formy wiedzy podejmowane przez te podmioty. Uwzględniono trzy kierunki inwestycji w wiedzę, związane z: kapitałem ludzkim, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz innowacjami. Wyniki badań pozwalają sformułować wniosek o największym znaczeniu inwestycji w człowieka we wszystkich grupach przedsiębiorstw. Jednocześnie największe ograniczenia inwestowania w wiedzę dotyczą podmiotów najmniejszych.
The activities of service enterprises from Podkarpacie that are aimed at adjustment to conditions of the knowledge-based economy were assessed in the study. Investment into different forms of knowledge were analysed, basing on empirical research. There were taken into account three directions of investment into knowledge, connected with: human capital, information and communication technologies and innovation. Results of the research allow to conclude about the highest importance of the investment into human capital among all groups of enterprises. Simultaneously the most serious barriers to the investment into knowledge are faced by the smallest enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 239–248