Inwestycje jako czynnik modernizacji gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Zając, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dokonano oceny aktywności rolników-przedsiębiorców w Polsce w zakresie dokonywania inwestycji w gospodarstwach rolnych w latach 2004–2009. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie czy występuje zróżnicowanie pod tym względem w zależności od takich cech, jak: rodzaj prowadzonej działalności pozarolniczej, wielkość ekonomiczna, powierzchnia użytków rolnych oraz typ rolniczy gospodarstwa. Materiał źródłowy artykułu stanowią dane dotyczące wszystkich gospodarstw z działalnością pozarolniczą uczestniczących w Polskim FADN, za lata 2004 i 2009.
The paper presents a critical analysis of the farmer-entrepreneurs’s activities in Poland in range of making of investment in agricultural holdings in years 2004–2009. It was tried to answer onto question at this whether differentiation steps out under this in relation to such features, as: type of non-farming activity, economic size, size of arable land and type of agricultural holding. The paper relies on the data concerning all non-farming agricultural holdings which participated in the Polish FADN, for years 2004 and 2009.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 26 (2012), s. 284–294