Rozdziały (KNS) / Chapters (CoSS)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 101
 • Pozycja
  Media relations
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Kuca, Paweł
  W ramach artykułu poddano analizie zasady profesjonalnego prowadzennia polityki media relations w obszarze komunikowania politycznego. Punktem wyjścia było przekonanie, że znajomość zasad prowadzenia relacji z mediami i posiadanie kompetencji medialnych jest we współczesnym świecie niezbędne dla aktorów politycznych, zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnokrajowym. W tekście przedstawiono zasady prowadzenia działań media relations i podstawowe narzędzia przydatne w komunikowaniu organizacji z dziennikarzami.
 • Pozycja
  Zjawisko state-sponsored human trafficking na przykładzie Białorusi
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Szyszka, Jakub
  Niewolnictwo w różnych formach towarzyszyło ludzkości od najdawniejszych czasów. Współczesna forma niewolnictwa bywa nazywana handlem ludźmi, który jest obecnie jednym z najbardziej dochodowych przestępstw. Według danych MOP w 2016 r. nawet 40 mln osób na świecie mogło paść ofiarą handlu ludźmi. Celem artykułu jest próba zmierzenia się z pytaniem, czy w świetle obowiązujących norm prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Protokołu Narodów Zjednoczonych z Palermo z 15 listopada 2000 r., państwo może być uznane za odpowiedzialne za handel ludźmi. Począwszy od lata 2021 r. władze Białorusi zaczęły masowo sprowadzać migrantów z Bliskiego Wschodu, kusząc ich wizją łatwego wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. Następnie migranci byli zmuszani, często z narażeniem życia i przy użyciu przemocy, do nielegalnego przekraczania granicy z Litwą, Łotwą i Polską. Celem władz białoruskich była destabilizacja krajów sąsiadujących z Unią Europejską poprzez wywołanie kryzysu migracyjnego. Niektórzy przywódcy UE określili działania władz białoruskich jako sponsorowany przez państwo handel ludźmi i nalegali, aby Białoruś została pociągnięta do odpowiedzialności za handel ludźmi. Chociaż działania władz białoruskich znajdują się w katalogu wymienionym w Protokole z Palermo, konwencja domyślnie odnosi się do przestępstw popełnianych przez jednostki, a nie przez państwa per se. Być może w przyszłości konieczne będzie wypracowanie przez społeczność międzynarodową nowych regulacji i skutecznych mechanizmów zapobiegających zjawisku sponsorowanego przez państwo handlu ludźmi, a także umożliwiających pociągnięcie do odpowiedzialności państw zaangażowanych w tego typu praktyki.
 • Pozycja
  Rozwój handlu zagrożonymi gatunkami oraz ujęcie międzynarodowych i krajowych uregulowań prawnych ograniczających nielegalny handel nimi
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Kowalska, Daria Kinga
  Przedmiotem artykułu jest rozwój handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem oraz przedstawienie międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych ograniczających ich nielegalny obrót. Celem tekstu jest ukazanie międzynarodowych i krajowych norm prawnych, które zapewniają ochronę przed tą nielegalną działalnością. Wskazano również, jak duża jest skala tego zjawiska, gdzie ono występuje i kto w nim uczestniczy.
 • Pozycja
  Handel ludźmi w Japonii
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Bać, Karolina; Mrózek, Aleksandra
  W artykule zaprezentowano temat handlu ludźmi w Japonii. Skupiono się na nieodłącznych elementach, przyczynach, prawnych i społecznych oddziaływaniach oraz kulturowych odniesieniach. Poruszono udział mafii japońskiej – yakuzy jako głównego inicjatora handlu ludźmi, a także kroki, które należy podjąć, aby zatrzymać daleko idącą komercjalizację przemysłu seksualnego w Kraju Kwitnącej Wiśni.
 • Pozycja
  Prawno-historyczne aspekty handlu żywym towarem w państwach afrykańskich od początków XX wieku do współczesności
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023) Kubicki, Łukasz; Kłeczek, Szymon
  Niniejszy artykuł skupia się na handlu ludźmi w państwach afrykańskich od początków XX wieku do współczesności. Autorzy zwracają uwagę na podłoże historyczne problemu handlu ludźmi w wybranych państwach kontynentu afrykańskiego. Ponadto poruszane są również zagadnienia związane z analizą pierwszych regulacji prawnych dotyczących zarówno historycznych aktów normatywnych, jak i współcześnie obowiązujących w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Autorzy wskazują i analizują wybrane akty prawne mające na celu współpracę międzynarodową w omawianej materii. W artykule podejmowane są także zagadnienia związane z prawną definicją handlu ludźmi na poziomie prawa międzynarodowego, a także pracy przymusowej. Co więcej, w treści artykułu została omówiona rola i ustawodawstwo Międzynarodowej Organizacji Pracy. Niniejsza praca analizuje także regulacje związane z prawem karnym międzynarodowym w kwestii handlu ludźmi.