Handel ludźmi

Data
2023
Autorzy
Grzesik, Zuzanna
Heliniak, Nina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tematem artykułu jest problem handlu ludźmi oraz mechanizmy jego zapobiegania. Rozpoczynając od zjawiska handlu ludźmi, wyjaśniono jego definicję, a także formy, jakie przybiera. Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie osoby nawet za jej zgodą przy użyciu metod i środków wskazanych w kodeksie karnym. Co roku ofiarami handlarzy padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Przyczyn tego zjawiska jest wiele, a wszystkie związane są z zarobkowaniem. Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie tego przestępstwa wymaga udziału i współpracy wielu podmiotów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych. Od lat państwa starają się przeciwdziałać temu zjawisku, dlatego w tym celu opracowano liczne protokoły i dyrektywy mające na celu ochronę osób będących ofiarami handlu ludźmi.
The subject of the article is the problem of trafficking in human beings and the mechanisms to prevent it. Beginning with the phenomenon of trafficking in human beings, its definition is explained, as well as the forms it takes. Trafficking in human beings is a form of modern slavery and a serious crime that grossly violates fundamental human rights, the essence of which is to use a person even with his consent, using the methods and means indicated in the penal code. Every year, traffickers fall victim to millions of people around the world: women and men, adults and children. There are many reasons for this phenomenon, and they all relate to earning money. Effective counteracting and combating this crime requires the participation and cooperation of many government administration entities and non-governmental organizations. For years, states have been trying to counteract this phenomenon, and to this end, numerous protocols and directives have been developed to protect individuals who are victims of trafficking in human beings.
Opis
Słowa kluczowe
handel ludźmi , zapobieganie handlowi ludźmi , przestępstwo handlu ludźmi , human trafficking , prevention of human trafficking , crime of human trafficking
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 11-24