Analiza zjawiska pracy przymusowej w ramach przestępstwa stypizowanego w artykule 189a kodeksu karnego przy uwzględnieniu definicji handlu ludźmi z art. 115 §22 w świetle prawa polskiego i orzecznictwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Strzępek, Katarzyna
Strzępek, Przemysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Praca przymusowa jako element handlu ludźmi jest wciąż aktualnym problemem, z którym boryka się wiele krajów świata, w tym Polska. Niniejszy artykuł w sposób najbardziej kompleksowy stara się zobrazować pojęcie pracy przymusowej, jej genezę i istotę na podstawie przepisów, które dotyczą tego procederu. W dalszej części, na podstawie dostępnych danych statystycznych, przedstawiono skalę występowania pracy przymusowej w Polsce oraz problem orzecznictwa, które zdaje się nie znajdować przypadków, które można by prawnie podciągnąć pod przepisy o pracy przymusowej. Dla dodatkowego zrozumienia pojęcia pracy przymusowej porównano ją do pracy niewolniczej. W artykule przedstawiono wizerunek ofiary omawianego przestępstwa, pokazano jej pozycję pobytu w kraju oraz omówiono, z jakich praw może skorzystać. W podsumowaniu autorzy starają się wskazać istniejące problemy i podnoszą kwestię podjęcia prac w tym temacie.
Forced labor as part of human trafficking is still a current problem faced by many countries of the world, including Poland. This article in the most comprehensive way tries to illustrate the concept of forced labor, its genesis and the essence of the concept on the basis of the regulations that apply to this procedure. In the following part, based on the available statistical data, the scale of the occurrence of forced labor in Poland and the problem of jurisprudence are presented, which seems to cannot find cases that could be legally qualified under the provisions on forced labor. For an additional understanding of the concept of forced labor, it has been compared to slave labor. The paper discusses the image of the victim of the discussed crime, shows his position of staying in the country and discusses what rights he can use. In the summary, the authors try to indicate the existing problems and raise that work should be undertaken on the topic discussed.
Opis
Słowa kluczowe
praca przymusowa , handel ludźmi , forced labor , human trafficking
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 51-61