Nieletnia ofiara przestępstwa handlu ludźmi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Bednarz, Wiktoria
Buda, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dzisiejszych czasach handel ludźmi jest uznawany za nowoczesną formę niewolnictwa. Pomimo przyjęcia wielu ustaw, problem ten nadal stanowi wyzwanie do wyeliminowania. Praktycznie każdy może stać się ofiarą tego przestępstwa. Dotyczy to zwłaszcza nieletnich. Prawo międzynarodowe zawiera regulacje dotyczące szczegółowej definicji tego pojęcia oraz ochrony ofiar. Jeśli sprawa jest prawidłowo zdefiniowana, istnieje podstawa do stworzenia szczegółowej regulacji. Wtedy łatwiej jest skazać sprawcę na podstawie handlu ludźmi. Pewne problemy pojawiają się, gdy ofiara handlu ludźmi staje się przestępcą. Dzieje się tak ze względu na szczególne okoliczności, kiedy osoba działa pod przymusem. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę w sprawie zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi oraz ochrony jego ofiar. Zgodnie z jej art. 8 właściwe organy krajowe mają prawo odmówić ścigania oraz nakładania kar na ofiary handlu ludźmi za ich udział w działalności przestępczej, do której popełnienia zostały zmuszone w bezpośredniej konsekwencji stania się ofiarą któregokolwiek z czynów, o których mowa w art. 2 (tej dyrektywy). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jednak w systemie prawa amerykańskiego. Powszechną praktyką było traktowanie nieletnich uprawiających prostytucję jako przestępców. Dyskusja wokół kilku przypadków doprowadziła do uchwalenia przez polityków prawa, które traktuje te nieletnie jako ofiary, a nie przestępców. Wprowadzone rozwiązania rzeczywiście poprawiają ich sytuację.
Nowadays, human trafficking is considered to be a modern form of slavery. Even though many laws were adopted, the problem is still challenging to eliminte. Practically everyone can become a victim of this crime. This applies especially to the minors. International law includes regulations that concern specific definition of this term and the protection of victims. If the matter is defined correctly there is a foundation to create a detailed regulation. Then it is easier to convict the offender on the basis of human trafficing. Some problems occur when the victim of human trafficing becomes a criminal. It happens due to special circumtances, when the person acts under duress. The European Parliament and the Council of the European Union adopted a directive on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims. According to its article 8, competent national authorities are entitled not to prosecute or impose penalties on victims of trafficking in human beings for their involvement in criminal activities which they have been compelled to commit as a direct consequence of being subjected to any of the acts referred to in Article 2 (of this directive). However, the situation is completely different in the US law system. It has been a common practice to treat minors involved in prostitution as offenders. Discussion around a couple of cases led politicians to pass the law that treats these minors as victims, not criminals. Implemented solutions improve their situation indeed.
Opis
Słowa kluczowe
międzynarodowe standardy praw człowieka , handel ludźmi jako współczesne niewolnictwo , nieletnie ofiary handlu ludźmi , międzynarodowe regulacje , ochrona ofiar , prostytucja małoletnich , ustawodawstwo Unii Europejskiej , klauzula niekaralności , ustawodawstwo Stanów Zjednoczonych , international human rights standards , human trafficing as modern slavery , minor victims of human trafficking , international regulations , protection of victims , prostitution of minors , legislation of the European Union , non punishment clause , legislation of the United States
Cytowanie
red. Beata Stępień-Załucka, Joanna Uliasz, Wybrane zagadnienia handlu ludźmi i zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 62-73