Ius et Administratio 3 (52) 2023

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 17
 • Pozycja
  Zarządzanie i administrowanie edukacją pozaformalną realizowaną w formie e-learningowej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Tuczyński, Krystian; Warchoł, Tomasz
  Artykuł analizuje kwestie związane z zarządzaniem i administrowaniem edukacją pozaformalną realizowaną w formie e-learningowej. Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach organizacyjnych związanych z edukacją pozaformalną, kładąc nacisk na kluczowe elementy, takie jak personalizacja nauki, innowacje pedagogiczne, edukacja online oraz skuteczne administrowanie. W kontekście omawiania zagadnień organizacyjnych w obszarze edukacji pozaformalnej opracowanie analizuje rolę platform e-learningowych w ułatwianiu administrowania realizacją zajęć edukacyjnych. Ponadto przedstawia strategie zarządzania procesem kształcenia przy wykorzystaniu platform e-learningowych. Wyniki przyczyniają się do pełniejszego zrozumienia skomplikowanych aspektów skutecznego zarządzania i administrowania edukacją pozaformalną w formie e-learningowej.
 • Pozycja
  Tax authorities’ access to information covered by banking secrecy with regard to the right to privacy
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Sagan-Martko, Marta
  The institution of banking secrecy is regulated in legislation that is at the interface between the regulations of public and private law. This type of solution may lead to a conflict of interests ‒ private and public ones. The issue of tax authorities’ access to information covered by banking secrecy requires consideration in relation with the provisions of several legal acts. The procedure for obtaining information covered by bank secrecy provided for in Articles 182–185 of Tax Ordinance as well as the duty to take into account the principle of special trust between a client and a financial institution, are directives referring to the principle of conducting proceedings in a way that inspires trust in tax authorities, while the practice of making information available to tax authorities under Article 49(2) of the Act on the National Revenue Administration in fact deprives the parties of procedural safeguards. In the case of competitiveness of protected goods, it is necessary for the legislator to regulate the disputed issues in compliance with the constitutional requirements of standardisation and a clear and legible balance between the interests in conflict. It should therefore be concluded that when introducing new legislation on the matter of interference in the right to privacy, the legislator is obliged to balance the competing valuses with particular care. The balance between the taxpayer's privacy and the public interest does not seem to have been preserved in the scope of the subject matterin question.
 • Pozycja
  Prawno-kryminalistyczne aspekty zjawiska pornografii dziecięcej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Pelczar, Aleksandra
  Zjawisko pornografii dziecięcej stanowi coraz większy problem społeczny. Rozwój technologii informatycznych oraz powszechność dostępu do internetu w zdecydowany sposób przyczyniły się do eskalacji produkcji, dystrybucji, a co za tym idzie – konsumpcji pornografii dziecięcej. Obecnie takie czynniki, jak anonimowość, dostępność do mass mediów, środków społecznego komunikowania się, łatwości nawiązywania kontaktów oraz szerokich ścieżek dystrybucji materiałów pornograficznych, powodują, że internet stał się atrakcyjnym środowiskiem dla przestępców seksualnych. Organizacje międzynarodowe współpracujące z wieloma państwami podejmują codziennie próbę zwalczania tych przestępstw na globalną skalę poprzez wymianę informacji, ściganie sprawców, a także ochronę potencjalnych ofiar. Ponadto poprzez swoją działalność inicjują powstawanie różnorodnych programów i kampanii mających na celu podniesienie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli dydaktycznych na temat zagrożeń związanych z pedofilią i pornografią dziecięcą. Wszystkie działania, zarówno na szczeblu legislacyjnym, operacyjnym, jak i edukacyjnym, mają na celu ochronę dzieci. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań zjawiska pornografii dziecięcej. Przedmiotowe opracowanie porusza również kwestię związaną z wykładnią znamienia ustawowego posiadanie w odniesieniu do pornografii dziecięcej w formie cyfrowej. Ponadto autorka przedstawia różnice z zakresu typologii sprawców oraz charakteryzuje organizacje mające na celu zwalczenie seksualnego wykorzystywania dzieci.
 • Pozycja
  Smart kontrakty jako nowe wyzwanie dla systemu prawnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Meszka, Justyna
  Wobec rozwoju nowych technologii oraz wciąż galopującej rewolucji cyfrowej dochodzi do nagłego postępu w zakresie zawierania stosunków w powszechnym obrocie, w tym umów. Nowe technologie stają się nierozerwalnym elementem codzienności, ale jednocześnie nie lada wyzwaniem prawnym dla ustawodawców. W ostatnich latach na popularności zyskuje nowatorska technologia blockchain, a wraz z nią – smart kontrakty stanowiące swego rodzaju program komputerowy umożliwiający automatyczne wykonywanie bądź dokumentowanie zgodnie z treścią umowy. Obecnie smart kontrakty jawią się jako jedna z prób zastąpienia tradycyjnych umów nowoczesnymi rozwiązanymi opartymi na technologii łańcucha bloków jako narzędziu umożliwiającym ich wykonywanie. Wskazane „inteligentne umowy” coraz częściej bywają wykorzystywane w obrocie społeczno-gospodarczym, a to nieodłącznie wiąże się z dylematami w obszarze prawnym. W artykule omówiono istotę, cechy charakterystyczne smart kontraktów, a także pokrótce zastanowiono się na ich miejscem w systemie prawa.
 • Pozycja
  Uwagi odnośnie do zasadności zmian regulacji normatywnej dotyczącej zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w postępowaniu administracyjnym
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023-09) Mazurkiewicz, Artur
  W Kodeksie postępowania administracyjnego przyjęto, że koszty postępowania dowodowego najczęściej obciążają organ administracji, co związane jest z jego obowiązkiem ustalenia prawdy materialnej. Pomimo istnienia regulacji przewidującej obciążanie stron kosztami postępowania poniesionymi w jej interesie lub z jej winy jest ona stosowana przez organy z dużymi oporami. Nie istnieje natomiast żaden przepis ani nawet nie jest dyskutowane rozwiązanie dotyczące zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu administracyjnym, co wobec licznych przypadków reprezentacji stron przez profesjonalnych zastępców procesowych wydaje się być istotną luką i co z kolei obciąża budżety stron, nie dając im szansy na odzyskanie nakładów na pełnomocnika. W postępowaniach sądowych sprawy te są uregulowane kompleksowo, a ugruntowana praktyka pozwala obciążać strony kosztami, jeśli sprawę przegrały, zaś stronom odzyskiwać koszty pomocy prawnej, którą opłacały w toku postępowania. O ile różnice w rozliczeniach kosztów postępowania między postępowaniem cywilnym a administracyjnym są, choć jedynie częściowo, uzasadnione odmiennym modelem spraw administracyjnych (brak kontradyktoryjności, model inkwizycyjny), o tyle brak podstaw prawnych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w Kodeksie postępowania administracyjnego autor uważa za poważną lukę prawną i anachronizm. W artykule zamieszczona jest argumentacja uzasadniająca postulat zmian "de lege ferenda" w przedstawionym wyżej zakresie.