Opłaty przy zezwoleniach uzależnionych od przesadzenia drzew bądź krzewów lub dokonania ich nasadzeń zastępczych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Hermanowski, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza administacyjnoprawnych zagadnień dotychących charakteru opłaty za usunięcie drzewalub krzewu oraz uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia ich albo wykonania nasadzeń zastępczych. Celowym zabiegiem jest wyjaśnienie zagadnień w oparciu o koncepcję normatywną oraz dorobek doktryny w tym zakresie. Priorytetem jest dokonanie teoretycznej analizy i charakterystyki mechanizmów prawnych w tej materii, jak również ustalenie zasadności ich zastosowania oraz prawidłowości dotyczących jej regulacji prawnych w polskim porządku prawnym.
The purpose of the article is to analyze administrative and legal issues concerning the nature of the fee for the removal of a tree or shrub and the condition of issuing a permit for the removal of a tree or shrub on replanting it or performing replacement plantings. A deliberate effort is made to clarify the issues based on the normative concept and doctrinal achievements in this area. The priority is to make a theoretical analysis and characteristic of the legal mechanisms in this matter, as well as to establish the validity of their application and the correctness of the legal regulations concerning it in the Polish legal system.
Opis
Słowa kluczowe
opłaty , drzewa , krzewy , przesadzenia , nasadzenia zastępcze , fees , trees , shrubs , replanting , replacement plantings
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 68-79