The material-legal conditions for admitting evidence from the testimony of a crown witness in the Polish criminal procedure

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Bajda, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Crown witness is an institution designed to combat organized crime. The material and legal conditions for admitting evidence from their testimony are contained in Article 1 of the Crown Witness Act. This article provides an analysis of the subject matter scope of the appearance of a crown witness in the Polish criminal proceedings. In the text, the author appropriately presents an analysis of the issues of an organized criminal group and an association aimed at committing crimes, characterizes in an enumerated manner the offenses listed in paragraph 2 of Article 1 of the Criminal Code and the Sports Law. Additionally, the author conducts a detailed review of the negative criteria for obtaining the status of a crown witness. In the text, the author relies on available literature on the subject and domestic court judgments.
Świadek koronny jest instytucją przeznaczoną do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Warunki materialnoprawne dopuszczenia do udziału w postępowaniu dowodu z jego zeznań zawiera art. 1 ustawy o świadku koronnym. Niniejszy artykuł stanowi analizę zakresu przedmiotowego występowania w polskim procesie karnym świadka koronnego. Autor w tekście prezentuje odpowiednio analizę zagadnień zorganizowanej grupy przestępczej i związku mającego na celu popełnianie przestępstw, charakteryzuje enumeratywnie wymienione w ustępie 2 art. 1 ustawy przestępstwa z Kodeksu karnego i ustawy o sporcie, a także dokonuje szczegółowego przeglądu negatywnych przesłanek uzyskania statusu świadka koronnego. W tekście opiera się na dostępnej literaturze przedmiotu i krajowych orzeczeniach sądowych.
Opis
Słowa kluczowe
crown witness , organized criminal group , criminal association , subject matter scope ofthe Crown Witness Act , negative prerequisites for the status of a crown witness , świadek koronny , zorganizowana grupa przestępcza , związek przestępczy , zakres przedmiotowy ustawy o świadku koronnym , negatywne przesłanki statusu świadka koronnego
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 5-19