Zarządzanie i administrowanie edukacją pozaformalną realizowaną w formie e-learningowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Tuczyński, Krystian
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł analizuje kwestie związane z zarządzaniem i administrowaniem edukacją pozaformalną realizowaną w formie e-learningowej. Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach organizacyjnych związanych z edukacją pozaformalną, kładąc nacisk na kluczowe elementy, takie jak personalizacja nauki, innowacje pedagogiczne, edukacja online oraz skuteczne administrowanie. W kontekście omawiania zagadnień organizacyjnych w obszarze edukacji pozaformalnej opracowanie analizuje rolę platform e-learningowych w ułatwianiu administrowania realizacją zajęć edukacyjnych. Ponadto przedstawia strategie zarządzania procesem kształcenia przy wykorzystaniu platform e-learningowych. Wyniki przyczyniają się do pełniejszego zrozumienia skomplikowanych aspektów skutecznego zarządzania i administrowania edukacją pozaformalną w formie e-learningowej.
The artice examine issues related to the management and administration of non-formal education implemented in the form of e-learning. The study focuses on organizational aspects of non-formal education, emphasizing key elements such as personalized learning, pedagogical innovations, online education, and effective administration. In the context of discussing organizational issues in the field of non-formal education, the article analyzes the role of e-learning platforms in facilitating the administration of educational activities. Additionally, it presents strategies for managing the education process using e-learning platforms. The results contribute to a better understanding of the complex aspects of effective management and administration of non-formal education in the form of e-learning.
Opis
Słowa kluczowe
personalizacja nauki , innowacje pedagogiczne , edukacja online , administrowanie , edukacja pozaformalna , personalization of learning , pedagogical innovations , online education , administration , non-formal education
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 197-206