Prawno-kryminalistyczne aspekty zjawiska pornografii dziecięcej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Pelczar, Aleksandra
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zjawisko pornografii dziecięcej stanowi coraz większy problem społeczny. Rozwój technologii informatycznych oraz powszechność dostępu do internetu w zdecydowany sposób przyczyniły się do eskalacji produkcji, dystrybucji, a co za tym idzie – konsumpcji pornografii dziecięcej. Obecnie takie czynniki, jak anonimowość, dostępność do mass mediów, środków społecznego komunikowania się, łatwości nawiązywania kontaktów oraz szerokich ścieżek dystrybucji materiałów pornograficznych, powodują, że internet stał się atrakcyjnym środowiskiem dla przestępców seksualnych. Organizacje międzynarodowe współpracujące z wieloma państwami podejmują codziennie próbę zwalczania tych przestępstw na globalną skalę poprzez wymianę informacji, ściganie sprawców, a także ochronę potencjalnych ofiar. Ponadto poprzez swoją działalność inicjują powstawanie różnorodnych programów i kampanii mających na celu podniesienie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli dydaktycznych na temat zagrożeń związanych z pedofilią i pornografią dziecięcą. Wszystkie działania, zarówno na szczeblu legislacyjnym, operacyjnym, jak i edukacyjnym, mają na celu ochronę dzieci. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań zjawiska pornografii dziecięcej. Przedmiotowe opracowanie porusza również kwestię związaną z wykładnią znamienia ustawowego posiadanie w odniesieniu do pornografii dziecięcej w formie cyfrowej. Ponadto autorka przedstawia różnice z zakresu typologii sprawców oraz charakteryzuje organizacje mające na celu zwalczenie seksualnego wykorzystywania dzieci.
The phenomenon of child pornography is becoming an increasingly significant issue. The advancement of information technology and the widespread accessibility of the Internet have significantly contributed to the escalation of production, distribution, and consequently, consumption of child pornography. Currently, factors such as anonymity, access to mass media, social communication platforms, ease of establishing contacts, and broad avenues for distributing pornographic materials have turned the Internet into an attractive environment for sexual offenders. International organizations collaborating with numerous countries make daily efforts to combat these crimes on a global scale through the exchange of information, pursuit of perpetrators, and protection of potential victims. Furthermore, through their initiatives, they catalyze the creation of various programs and campaigns aimed at raising awareness among children, parents, and educational professionals about the threats associated with pedophilia and child pornography. All actions, whether on legislative, operational, or educational levels, are geared towards safeguarding children. The objective of this article is to present the factors underlying the phenomenon of child pornography. The subject matter also addresses the issue related to the interpretation of the legal term ‘possession’ in relation to digital child pornography. Additionally, the author highlights differences within the typology of perpetrators and characterizes organizations aimed at combating the sexual exploitation of children.
Opis
Słowa kluczowe
pornografia dziecięca , pedofilia , wykorzystanie seksualne , typologia sprawców , child pornography , pedophilia , sexual exploitation , typology of perpetrators
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 176-184