Gwarancje praw człowieka w polskim samorządzie terytorialnym: analiza aspektów ustrojowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Mamiński, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dzisiejszych czasach coraz większy nacisk kładzie się na poszanowanie praw człowieka i ochronę wolności jednostki. W tym kontekście rola jednostek samorządu gminnego w zapewnieniu tych praw nabiera szczególnego znaczenia. Wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny wpływa bezpośrednio na jakość życia mieszkańców danej gminy, a jednocześnie może mieć wpływ na poszanowanie ich praw człowieka. Państwo realizuje swoje zadania publiczne m.in. poprzez administrację, która posiada określone struktury na szczeblu centralnym i terytorialnym. Do administracji terytorialnej należą jednostki bezpośrednio wypełniające polecenia i wytyczne władz centralnych bądź podmioty, które wykonują powierzone zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Drugi rodzaj realizacji zadań państwa w terenie nazywany jest samorządem terytorialnym. Podział administracji państwa na administrację centralną oraz samorząd terytorialny jest charakterystyczny dla większości państw demokratycznych. Obecny model samorządu terytorialnego w Polsce kształtuje się od 1989 roku. Jest jednym z wielu efektów zmiany ustrojowej państwa, jaka wówczas nastąpiła. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kluczowe aspekty wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu gminnego w kontekście ochrony praw człowieka.
Nowadays, there is an increasing emphasis on respecting human rights and protecting individual freedoms. In this context, the role of local government units in ensuring these rights becomes particularly important. The performance of public tasks by local government officials directly affects the quality of life of the residents of a given municipality, while also potentially affecting the respect for their human rights. The state fulfills its public tasks, among other things, through administration, which has specific structures at both the central and territorial levels. Territorial administration includes units directly carrying out orders and guidelines from central authorities or entities that carry out entrusted public tasks in their own name and on their own responsibility. The second type of state task implementation in the field is called local government. The division of state administration into central administration and local government is characteristic of most democratic countries. The current model of local government in Poland has been shaped since 1989 and is one of many effects of the country’s political transformation. The aim of the article is to draw attention to the key aspects of the performance of public tasks by local government units in the context of human rights protection.
Opis
Słowa kluczowe
prawa człowieka , samorząd terytorialny , ochrona praw człowieka , władze lokalne , Konstytucja RP , Human rights , local government , human rights protection , local authorities , Constitution of Poland
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 143-150