Dziecko martwo urodzone a prawo rodziców do świadczeń socjalnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Gałdyn, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza problematyki związanej ze świadczeniami socjalnymi przysługującymi rodzicom w sytuacji martwego urodzenia się dziecka oraz synteza rozwiązań prawnych dotyczących uprawnień przysługujących kobietom po martwym urodzeniu dziecka. Została również podjęta próba uporządkowania aktualnego stanu prawnego oraz rozstrzygnięcia możliwych kolizji między przepisami. Rodzicom dziecka martwo urodzonego, którego płci nie da się ustalić, powinno przysługiwać prawo do zasiłku pogrzebowego w sytuacji poniesienia kosztów pogrzebu dziecka martwo urodzonego, dla którego sporządzono kartę zgonu, lecz nie sporządzono aktu urodzenia, oraz prawo do innych świadczeń socjalnych. W aktualnym stanie prawnym rodzice dzieci zmarłych na wczesnym etapie ciąży, do których zaliczyć należy dzieci martwo urodzone, w wielu zaistniałych przypadkach nie mogą otrzymać wspomnianych świadczeń. Powodem tego jest obligatoryjne określenie płci dziecka w tzw. karcie martwego urodzenia. Brak takiego zapisu powoduje natomiast niemożliwość sporządzenia przez kierownika USC aktu urodzenia z właściwą sobie adnotacją o martwym urodzeniu. Stąd konieczność zmiany regulacji dotyczącej zależności wydania aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe, od określenia płci dziecka.
The aim of the article is to analyze the issues related to social benefits due to parents in the event of stillbirth and to synthesize legal solutions regarding the rights of women after stillbirth. An attempt was also made to organize the current legal status and resolve possible conflicts between the provisions. Parents of a stillborn child whose gender cannot be determined should be entitled to a funeral allowance in the event of incurring the funeral costs of a stillborn child for whom a death certificate has been drawn up, but no birth certificate has been drawn up, and the right to other social benefits. Under the current legal status, parents of children who died in the early stages of pregnancy, which include stillborn children, in many cases cannot receive the aforementioned benefits. The reason for this is the obligatory determination of the sex of the child in the so-called stillbirth card. However, the lack of such a record makes it impossible for the head of the Registry Office to draw up a birth certificate with the appropriate annotation about stillbirth. Hence the need to change the regulation on the dependence of issuing a birth certificate of a child with an annotation that it was stillborn, on determining the sex of the child.
Opis
Słowa kluczowe
dziecko martwo urodzone , świadczenia socjalne , zasiłek pogrzebowy , urlop macierzyński , akt urodzenia , stillborn baby , social benefits , funeral allowance , maternity leave , birth certificate
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 46-56